Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

4 januar

Behov for midlertidig stans av trafikk i rundkjøring

avatar

Skanska

E-post

Sprengningsarbeidene for den nye adkomstveien til senteret startet opp i desember i fjor, og vil pågå ut januar måned. Fra og med uke 2 foregår arbeidene i en avstand fra Taraldrudkrysset som gjør at trafikken i rundkjøringen stanses i korte perioder når salver skal skytes. Det settes opp informasjonsskilt i området, og vaktposter vil stanse trafikk ca. 50 m fra rundkjøringen i alle retninger. Det vil etterstrebes å gjøre arbeidene utenom rushtider. Vi ber om forståelse og tålmodighet for nødvendig stans i kortere perioder.

Pågående sprengningsarbeider for adkomstveien. Fra neste uke foregår sprengningsarbeidene nærmere Tarldrudkrysset i syd.

21 desember

God jul!

avatar

Skanska

E-post

Siste innlegget i år er en liten status og hilsen fra Skanska’s anleggsleder Espen Rudshaug.

Hvordan har høsten vært?
-Denne høsten har vært veldig bra på Taraldrud. Prosjektet går fremover med god progresjon og uten noen alvorlige hendelser eller ulykker. Etter noe usikkerhet fra naboer om støy i anleggsfasen i oppstarten har høsten gått uten noen klager. Det tar vi som et tegn på at vi har tilpasset oss naboenes forventninger slik at vi ikke påfører omgivelsene unødige plager. Vi er også særlig påpasselige med å unngå unødvendige miljøbelastninger. Miljøoppfølgingsprogrammet foretar bl.a. regelmessige vannmålinger i Sniptjernvassdraget, og disse bekrefter at vi ikke har hatt utslipp til vann. I Skanska er en av våre verdier «Vi bygger for et bedre samfunn». Det er derfor flott å se konturene av senteret ta form, og vite at vi er med på å bygge et topp moderne senter som gir gode rammer for beredskapen i Norge.

Hva skjer på Taraldrud i jula?
– Nå senker julefreden seg over prosjektet også og Skanska avslutter alle støyende arbeider ut året.Vi har lagt merke til at det allerede er kjørt skiløyper med scooter i turveien forbi anlegget, så vi antar at det er mange som vil benytte disse i romjula.

Har du en julehilsen til våre lesere?
-På prosjektet har vi i innspurten før jul hatt stor oppmerksomhet på at stress fort kan føre til uønskede hendelser og ulykker. Dette har vi snakket om i HMS-kvarter og andre fora. Det er viktig at alle er oppmerksomme på dette, og unngår å gjøre noe forhastet som resulterer i at noe uønsket skjer. Vi nærmer oss nå 22. desember, det forsikringsselskapene kaller «den store bulkedagen», og jeg oppfordrer alle til å ha et ekstra fokus med seg før man lar julefreden senke seg. Ellers ser vi frem til et spennende 2019, som vil innebære høy aktivitet og med oppstart av mange nye fag. Og til slutt: Riktig god jul!

 

19 desember

Dialogmøter

avatar

Skanska

E-post

Forrige uke ble det 4. dialogmøtet mellom prosjektet og nabokommunene Ski, Oppegård og Oslo ved bydel Søndre Nordstrand gjennomført. Skanska er vertskap for dialogmøtene, og bidrar til agendaen med informasjon om status på krav og tiltak i miljøoppfølgingsplanen i anleggsfasen og andre aktuelle oppfølgingssaker. Justis- og Beredskapsdepartementet, Politiet og prosjektledelsen bidrar også til de faste agendapunktene, som dekker oppfølging av krav i reguleringsplan, herunder miljøoppfølgingsplan (MOP), Stortingets anmodningsvedtak, status kompenserende tiltak, aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret  og informasjonsutveksling/dialog om eventuelle andre aktuelle saker. Kommunene deltar med representanter fra bl.a. Plan, Utbygging, Miljørettet helsevern og rådgivere knyttet til de aktuelle saker som skal drøftes. Referat fra møtene ligger tilgjengelig i kommunenes arkiver.

I desembermøtet var kommunikasjonsplan for oppstart driftsfase (dvs. hva det skal informeres om i forkant av og underveis når det gjelder politiets oppstart på senteret) hovedtema, og Politiet la frem et forslag for drøfting med kommunenes representanter. Møtet ble avsluttet med omvisning på byggeplassen, ledet av prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt. Her er noen bilder tatt samme dag, i strålende vintervær.

Prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt ledet en omvisning på byggeplassen etter dialogmøtet

Taraldrud uke 50. Adkomstvei og kryssende turvei

Taraldrud uke 50. Deler av hovedbygget og FATO

Taraldrud uke 50. Treningsområdet

 

7 desember

Status uke 49

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble en ny milepæl i prosjektet oppnådd. Helt siden den tidlige fasen hvor prosjektet foregikk på tegnebrettet, har 6. desember utmerket seg som en viktig milepælsdato: Denne datoen skulle kjelleren i hovedbygget være kommet så langt at det var klart for montasje av det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. Og nøyaktig som planlagt ble første gulvelement heist inn i går, og arbeidet med ny etasje i bygget kan komme i gang. Det er mange som har stått på hardt for å nå denne milepælen, og det ble markert i går med nydelig marsipankake fra en lokal baker.

For øvrig har sprengningsarbeid for adkomstveien i sydenden av anlegget startet opp denne uken. Ved skyting av salver i dette området, vil det være vaktposter som stanser trafikk på kjøre- og turveien som går forbi området. Det vil kunne bli stans i 5-10 minutter i forbindelse med dette. Sprengningsarbeidene her vil pågå frem til midten av januar, med en pause i uke 52.

Det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. lander snart

 

Feiring av milepæl oppnådd

30 november

Brannforebygging og -beredskap

avatar

Skanska

E-post

I morgen er det 1. desember, røykvarslerens dag, en dag da alle i Norden oppfordres til å teste sin røykvarsler. Brannvarslerens dag markerer også starten på årets mest brannfarlige måned. Desember er i følge brannskadestatistikken den måneden i året hvor det inntreffer flest brannulykker.

I anledning røykvarslerens dag, setter vi ekstra fokus på brannberedskapen på prosjektet. Vi har nylig gjennomført oppfriskningskurs i varme arbeider, for de som skal utføre arbeid med f.eks. skjærebrennerutstyr, sveising eller vinkelsliper. I vernerunden den første uken i desember gjennomfører vi en kontroll av at alle brannslukningsapparater er årskontrollert og i orden, både på byggeplassen og i kontorfasilitetene. Det er utpekt møteplasser for evakuering i tilfelle brann og vi har en varslingsplan med viktige telefonnummer i tilfelle ulykken skulle være ute.

Vi sender herved oppfordringen videre om å teste din røykvarsler, gjøre kontroll av brannslukningsapparatene, sjekk at de viktige telefonnumrene er lett tilgjengelig, og avtal møteplass med husstanden, så man vet hvor man finner hverandre – sånn i tilfelle, slik at beredskapen i heimen også er i orden. Med dette ønsker vi alle en riktig god helg og trygg førjulstid!

Kurs i varme arbeider – Sondre tester slukkeutstyr

 

23 november

Informasjon om arbeider med adkomstveien

avatar

Skanska

E-post

Arbeidene med adkomstveien til beredskapssenteret er startet opp, og her kommer informasjon om videre fremdrift. Veien skal legges i en trasé rett nord for Taraldrudkrysset, delvis i og delvis parallelt med den midlertidige anleggsveien, se illustrasjon under. Vi er nå ferdig med rivearbeider og fjellrensk, og området er klargjort for oppstart av videre arbeider, det vil si masseflytting, fjellsprengning og deretter veibygging. Turgåere vil få nærmere informasjon om sikkerhetstiltak knyttet til sprengningsarbeidet via skilt og vaktposter i området. Når sprengningsarbeidet er avsluttet, overtar gravemaskinene og grunnarbeiderne for bygging av kjøreveien.

Adkomstveien bygges i området rett nord for traileren som er synlig midt i bildet

Illustrasjonen viser fremtidig trasé for adkomstvei og turvei. Arbeidene med adkomstveien er nettopp startet.

 

14 november

Krigsminnesmerket på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

I dag ble minnesteinen som har stått på Taraldrud gård, til minne og ettertanke om innsatsen fra lokale motstandskjempere under krigen, flyttet fra Taraldrud hvor den har stått i 15 år. Tidligere grunneier Einar Holum og lokalhistoriker Egil Bakke tok steinen forsiktig ned, med hjelp av noen av våre fagarbeidere. Bakke kunne opplyse oss om at minnesteinen nå lagres i noen måneder, før den etter lokalhistorikeres ønske, settes opp igjen på Jan Baalsruds plass på Kolbotn våren 2019. I samtalen med Bakke, ble det også reflektert rundt den røde tråden i historisk linje fra motstandsarbeidet koordinert på Taraldrud og beredskapssenteret som nå bygges rundt tuftene av dette. Det var med respekt og ydmykhet vi bisto Bakke og Holum i dag, og synes det er en veldig spennende lokalhistorie vi får førstehånds informasjon om.  Lykke til videre med prosjektet og arbeidet med gjenreising av Minnesteinen.

«Sluppet fra fly. Skjult i skog. Reddet fra rassia. Båret på rygg. Lagret og klargjort her. Mobilisert til sikring av frigjøring og freden» står det på plaketten på minnesteinen.

2 november

Status uke 44

avatar

Skanska

E-post

Det har vært stor fremdrift på byggeprosjektet i oktober. Betongarbeidene for hovedbygget er godt i gang, og gulv på grunn og kjellervegger begynner å ta form, se bilde under. Midt i måneden passerte vi datoen for når det er ett år til råbygget for hovedbygget skal stå ferdig. I adkomstområdet er det også støpt bunnplate for adkomstbygget, og forberedelser for bygging av adkomstveien er i gang, blant annet er turveien flyttet og rivearbeider startet opp. På treningsområdet, er det i løpet av den siste perioden satt opp et lite brakkekontor, så vi er rigget for å kunne starte arbeidene med byggene som skal stå her.

Ellers startet knuse- og sikteverket opp i oktober. På bildet under kan disse maskinene skimtes i bakgrunnen av hovedbygget. Maskinene tygger seg gjennom steinmassene etter sprengningsarbeidene, og de finknuste massene gjenbrukes internt på anlegget i veier og fyllinger. Gjenbruk og kortreist er i høyeste grad et tema i bygg og anlegg også.

Den første snøen kom på Taraldrud den siste uken i oktober, og våre fagarbeidere har tatt vinterklærne frem – godt rustet for den kalde årstiden. Vi sender en ekstra honnør til de som får jobben gjort uansett vær og føreforhold.

26 oktober

Anleggsarbeid i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Oppegård kommune er i gang med bygging av reservevannsledning til kommunen. Dette innebærer 3,6 km med ny vannledning fra Åsland i Oslo kommune. Traséen vil delvis følge lysløypetraséen over Grønlia, og føres til Sofiemyr langs Fløisbonnveien (se illustrasjon under).
Arbeidene i Fløisbonnveien vil starte opp i uke 44, og innebærer et grensesnitt mot PNB-prosjektet. Det har derfor vært koordineringsmøter mellom  de to prosjektene, hvor bl.a. omlegging av traséen for turveien har vært et tema. Når anleggsarbeidene gjennomføres i Fløisbonnveien, vil turveien legges i traséen for skiløypa, sør for Fløisbonnveien. Dette vil kunne medføre dårlig fremkommelighet og ulemper bl.a. for barnevogner og ikke-terrenggående sykler.

Her kan dere lese mer om Oppegård kommune’s reservevannsprosjekt og ulemper med tanke på fremkommelighet i deler av turløypenettet. Prosjektleder på beredskapssenteret og prosjektleder for reservevannsprosjektet er begge i Skanska, så eventuelle henvendelser eller spørsmål om anleggsarbeidet for reservevannsledningen, kan sendes inn via denne bloggen. Andre spørsmål om reservevannsprosjektet, sendes til Oppegård kommune via postmottaket.

19 oktober

Oppmerksomhet i fagtidsskrifter

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi fått litt oppmerksomhet i fagtidsskrifter (se linker under). I forbindelse med arbeidene for ny utrykningsvei, ble det avdekket  udetonert sprengstoff (forsager) i et gammelt borhull fra tidligere utbygging av E6. Arbeidet ble stanset, og prosjektet anmodet om kartlegging av eventuelle flere forsagere før fortsettelse av arbeidet.

Funn av dynamittpølse med tenner

I løpet av 24 timer hadde Politiets bombegruppe og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sammen med Forsvarets hundeskole hjulpet oss med vurderinger og kartlegging av området hvor det tidligere hadde vært utført sprengningsarbeid. Hundene gjorde noen få markeringer, som var eget sprengstoff vi hadde kontroll på, og ingen flere forsagere ble funnet. Prosjektet har rutinemessig varslet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Statens Vegvesen om funnet. Vi takker Politiet og FFI for rask og god respons.

https://www.at.no/artikler/gravde-dynamitt-tilkalte-firbeinte-eksperter/448830

https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Redder-liv-med-luktesansen.aspx

Forsvarets hunder leter etter sprengstoffrester