Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

23 november

Informasjon om arbeider med adkomstveien

avatar

Skanska

E-post

Arbeidene med adkomstveien til beredskapssenteret er startet opp, og her kommer informasjon om videre fremdrift. Veien skal legges i en trasé rett nord for Taraldrudkrysset, delvis i og delvis parallelt med den midlertidige anleggsveien, se illustrasjon under. Vi er nå ferdig med rivearbeider og fjellrensk, og området er klargjort for oppstart av videre arbeider, det vil si masseflytting, fjellsprengning og deretter veibygging. Turgåere vil få nærmere informasjon om sikkerhetstiltak knyttet til sprengningsarbeidet via skilt og vaktposter i området. Når sprengningsarbeidet er avsluttet, overtar gravemaskinene og grunnarbeiderne for bygging av kjøreveien.

Adkomstveien bygges i området rett nord for traileren som er synlig midt i bildet

Illustrasjonen viser fremtidig trasé for adkomstvei og turvei. Arbeidene med adkomstveien er nettopp startet.

 

14 november

Krigsminnesmerket på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

I dag ble minnesteinen som har stått på Taraldrud gård, til minne og ettertanke om innsatsen fra lokale motstandskjempere under krigen, flyttet fra Taraldrud hvor den har stått i 15 år. Tidligere grunneier Einar Holum og lokalhistoriker Egil Bakke tok steinen forsiktig ned, med hjelp av noen av våre fagarbeidere. Bakke kunne opplyse oss om at minnesteinen nå lagres i noen måneder, før den etter lokalhistorikeres ønske, settes opp igjen på Jan Baalsruds plass på Kolbotn våren 2019. I samtalen med Bakke, ble det også reflektert rundt den røde tråden i historisk linje fra motstandsarbeidet koordinert på Taraldrud og beredskapssenteret som nå bygges rundt tuftene av dette. Det var med respekt og ydmykhet vi bisto Bakke og Holum i dag, og synes det er en veldig spennende lokalhistorie vi får førstehånds informasjon om.  Lykke til videre med prosjektet og arbeidet med gjenreising av Minnesteinen.

«Sluppet fra fly. Skjult i skog. Reddet fra rassia. Båret på rygg. Lagret og klargjort her. Mobilisert til sikring av frigjøring og freden» står det på plaketten på minnesteinen.

2 november

Status uke 44

avatar

Skanska

E-post

Det har vært stor fremdrift på byggeprosjektet i oktober. Betongarbeidene for hovedbygget er godt i gang, og gulv på grunn og kjellervegger begynner å ta form, se bilde under. Midt i måneden passerte vi datoen for når det er ett år til råbygget for hovedbygget skal stå ferdig. I adkomstområdet er det også støpt bunnplate for adkomstbygget, og forberedelser for bygging av adkomstveien er i gang, blant annet er turveien flyttet og rivearbeider startet opp. På treningsområdet, er det i løpet av den siste perioden satt opp et lite brakkekontor, så vi er rigget for å kunne starte arbeidene med byggene som skal stå her.

Ellers startet knuse- og sikteverket opp i oktober. På bildet under kan disse maskinene skimtes i bakgrunnen av hovedbygget. Maskinene tygger seg gjennom steinmassene etter sprengningsarbeidene, og de finknuste massene gjenbrukes internt på anlegget i veier og fyllinger. Gjenbruk og kortreist er i høyeste grad et tema i bygg og anlegg også.

Den første snøen kom på Taraldrud den siste uken i oktober, og våre fagarbeidere har tatt vinterklærne frem – godt rustet for den kalde årstiden. Vi sender en ekstra honnør til de som får jobben gjort uansett vær og føreforhold.

26 oktober

Anleggsarbeid i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Oppegård kommune er i gang med bygging av reservevannsledning til kommunen. Dette innebærer 3,6 km med ny vannledning fra Åsland i Oslo kommune. Traséen vil delvis følge lysløypetraséen over Grønlia, og føres til Sofiemyr langs Fløisbonnveien (se illustrasjon under).
Arbeidene i Fløisbonnveien vil starte opp i uke 44, og innebærer et grensesnitt mot PNB-prosjektet. Det har derfor vært koordineringsmøter mellom  de to prosjektene, hvor bl.a. omlegging av traséen for turveien har vært et tema. Når anleggsarbeidene gjennomføres i Fløisbonnveien, vil turveien legges i traséen for skiløypa, sør for Fløisbonnveien. Dette vil kunne medføre dårlig fremkommelighet og ulemper bl.a. for barnevogner og ikke-terrenggående sykler.

Her kan dere lese mer om Oppegård kommune’s reservevannsprosjekt og ulemper med tanke på fremkommelighet i deler av turløypenettet. Prosjektleder på beredskapssenteret og prosjektleder for reservevannsprosjektet er begge i Skanska, så eventuelle henvendelser eller spørsmål om anleggsarbeidet for reservevannsledningen, kan sendes inn via denne bloggen. Andre spørsmål om reservevannsprosjektet, sendes til Oppegård kommune via postmottaket.

19 oktober

Oppmerksomhet i fagtidsskrifter

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi fått litt oppmerksomhet i fagtidsskrifter (se linker under). I forbindelse med arbeidene for ny utrykningsvei, ble det avdekket  udetonert sprengstoff (forsager) i et gammelt borhull fra tidligere utbygging av E6. Arbeidet ble stanset, og prosjektet anmodet om kartlegging av eventuelle flere forsagere før fortsettelse av arbeidet.

Funn av dynamittpølse med tenner

I løpet av 24 timer hadde Politiets bombegruppe og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sammen med Forsvarets hundeskole hjulpet oss med vurderinger og kartlegging av området hvor det tidligere hadde vært utført sprengningsarbeid. Hundene gjorde noen få markeringer, som var eget sprengstoff vi hadde kontroll på, og ingen flere forsagere ble funnet. Prosjektet har rutinemessig varslet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Statens Vegvesen om funnet. Vi takker Politiet og FFI for rask og god respons.

https://www.at.no/artikler/gravde-dynamitt-tilkalte-firbeinte-eksperter/448830

https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Redder-liv-med-luktesansen.aspx

Forsvarets hunder leter etter sprengstoffrester

12 oktober

Omlegging av turvei

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med riving av de to røde husene i Fløisbonnveien starter i uke 42, og i denne forbindelse legges turveien i en ny trasé på sydsiden av tunet ved Taraldrudhytta. Den omlagte traséen er gruset opp og det blir tilrettelagt for god fremkommelighet for både gående og syklister.

I illustrasjonen under er gammel turvei markert med rød linje, og midlertidig omlagt turvei for gående og syklister markert med gul linje. Den mørke blå linjen er midlertidig omlagt skiløypetrasé som blir klar til vinteren. Det blir også skiltet på stedet.

Den midlertidige omleggingen vil være i drift i ca 1 år, frem til permanent tur- og skiløypetrasé er ferdigstilt. I illustrasjonen er fremtidig tur- og skiløype markert med lys blå linje. Den permanente tur- og skiløypetraséen kommer til å bli lagt over en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret, og er altså planlagt ferdigstilt høsten 2019.

Vi håper omleggingen ikke vil medføre ulemper for turgåere til/fra marka – og tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen om det skulle være noe dere har på hjertet.

Rød linje: Gammel turtrasé i Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørk blå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lys blå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé

28 september

Status uke 39

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet startet opp arbeider i 2 nye områder; adkomstveien i syd og utrykningsveien i nord.

I området der adkomstveien skal etableres, har vi denne uken satt opp gjerder rundt området hvor to bygg skal rives. Vår riveentreprenør starter rivearbeidene etter at turveien er omlagt medio oktober. Grunnen til at det kan se ut som at rivearbeidene delvis er i gang, er at brukbare materialer er demontert for gjenbruk. Etter at dette ble gjort, har nødetat fått tilgang til bygningene for å trene, og det er godt synlig at enkelte dører og vinduer har fått hard medfart i forbindelse med dette. Skanska kommer tilbake med ny informasjon om omlegging av turveien før rivearbeidene starter.

Når det gjelder utrykningsveien nordover, har det pågått arbeider med fjellrensk de siste par ukene. Denne uken startet arbeid med bergsprengning for veitraséen. Grunnet nærhet til både høyspent og trafikkert vei, utføres sprengningsarbeidene med svært små salver, under overvåkning av sikkerhetsinspektør fra netteier. Alle salvene filmes, og det er montert rystelsesmålere på fundament  til nærmeste strømmast for kontinuerlig overvåkning. Sprengningsarbeidene for nordgående utrykningsvei vil etter planen pågå i ca. 2 måneder fremover.

For øvrig er fremdriften på sentralområdet og treningsområdet i henhold til fremdriftsplan; gulv og vegger i kjeller av hovedbygget, og voller og fundamenter for treningsbaner begynner nå å ta form.

Boring og sprengning for utrykningsvei

Voll mot øst

Voll mot vest

 

13 september

Skolestartere på besøk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet hatt besøk av skolestarterne i to barnehager i Oppegård. Den ene førskolegruppa hadde «maskiner» som september-tema, og da passet det jo veldig bra å komme til oss og lære mer om maskiner og sikkerhet. Den andre gruppa lot seg heller ikke be to ganger da vi sendte invitasjon til prosjektbesøket. Til sammen 21 sjarmerende unger la turen fra barnehagene sine til byggeplassen.

Ved ankomst ble hjelmer og refleksvester utdelt, og så var de klar for å teste både blindsoner og gravemaskingraving – som var kjempespennende!! Det kom flere gode spørsmål og kommentarer, bl.a. om rørene i bakken, melketenner som var mistet og et stort wow da de hørte at gravemaskinen veide like mye som 20 biler i en stabel, og at en av guttene i barnehagen het det samme som vår anleggsleder! Tusen takk til vår grunnentreprenør som ledet barna trygt gjennom dette.

Og som om ikke dette var nok, svingte også to fra bombegruppa til Politiet innom oss, og barna fikk hilse på og kose med en av hundene deres og se en robot i aksjon. Det ble en stor opplevelse både for store og små.

Prosjektet gjorde seg også en erfaring rikere ift. å håndtere små gjester fra nærmiljøet – og et godt utgangspunkt for revisjon av prosjektets kommunikasjonsplan som er nært forestående.  Om det er andre skoler eller barnehager som er interessert i å lære mer om et aktuelt tema knyttet til bygg og anlegg, eller Politiet, er det bare å ta kontakt.

Blindsonen strekker seg helt fra gravemaskinen til stedet vår driftsleder står – den er kjempestor bak en gravemaskin!

Barna var med å flytte mange kubikkmeter stein.

Politiet hadde også mye spennende å vise frem. Roboten var kjempeflink til å plukke tennisballer.

7 september

Turveien forbi anleggsområdet

avatar

Skanska

E-post

Om en måneds tid starter arbeidene med å ferdigstille adkomstveien til senteret fra Taraldrudkrysset. Før den nye friluftsbrua står ferdig neste høst, vil det være behov for endre litt på traséen for turveien som krysser adkomstområdet til anlegget.  For å finne den beste traséen for turveien gikk Skanska, grunnentreprenør og representanter fra Ski- og Oppegård kommuner og Skiforeningen tidligere denne uken en befaring i området, og en alternativ trasé ble utpekt.

Kort fortalt vil turveien bli lagt på sydsiden av Taraldrudhytta, i en oppgruset trasé. Fordelen med denne omleggingen er at det blir en mer oversiktlig turveikryssing, mennesker og maskiner holdes på god avstand, samt at skigåere vil oppleve en bedre løsning enn forrige sesongs omlegging ved at ski ikke må bæres lenger enn selve veikryssingen. Nærmere informasjon om detaljene i omleggingen presenteres som oppslag i lokalaviser, kommunenes nettsider, blogg og som skilt i løypenettet når omleggingen nærmer seg.

Rådslagning med representanter fra kommunene og Skiforeningen

 

Vurdering av trasé for omlegging av turvei og skiløype

29 august

Skyting av salve etter kl 19

avatar

Skanska

E-post

Grunnet uforutsette omstendigheter måtte det skytes en salve etter kl 19 i dag. Skanska beklager eventuelle ulemper dette måtte få.