Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 august

Oppdatering på arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud tas det ikke pause! For selv om mange har vært på ferie, har bygningsmessige og tekniske fag hatt produksjon gjennom hele juli. I denne perioden har særlig tømrer og stålarbeidere hatt mye å gjøre. De har hovedsakelig holdt på i hoved- og treningsbygget. I tillegg har betongarbeiderne utført flere støp i bassenget. På treningsområdet, helt nord på området, har aktivitetsnivået vært noe lavere.

Nå står byggeprosjektet framfor en travel måned, der både yttervegger og flere gesimser skal på plass. Samtidig skal tak tekkes og vinduer monteres. August blir derfor en intens periode, med opp mot 300 arbeidere på byggeplassen daglig. Byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med byggeprosjektet, er det bare å ta kontakt via e-postadressen på denne bloggen.

Sentralområdet uke 32

 

Treningsområdet uke 32

28 juni

Kranselag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i forrige blogginnlegg har mange av byggene på beredskapssenteret fått tett tak. Det er lang tradisjon i bygningsbransjen for å feire dette med et såkalt kranselag. Denne uken ble det arrangert kranselag på Taraldrud. Et lokalt cateringfirma stilte med oppdekning og herlig grillmat med tilbehør til ca. 200 menn og kvinner. Et lokalt band spilte skikkelig god musikk man kunne svinge seg til etter maten. Skanska takker lokale krefter i Oppegård for bidraget til et vellykket kranselag.

Skanska’s anleggsleder Espen Rudshaug brukte også anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet, både innen planlegging og i forbindelse med utførelse. Prosjektet skrider fremover, og vi er nå temmelig nøyaktig halvveis i utførelsesfasen. Det er en stor innsats som er lagt ned, men også en enorm «bit av elefanten» som gjenstår. Espen minnet også om at sikkerheten kommer først i alt vi gjør. Enten arbeider vi sikkert eller ikke i det hele tatt. Takk for påminnelsen, Espen og gratulerer med tett bygg!

Både byggherre, politiet, prosjekterende og utførende sto på gjestelista til kranselaget ved PNB

Bord er dekket til 200 personer

21 juni

Informasjon om arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud skrider prosjektet fremover i henhold til planen. Bygningene har nådd sine fulle høyder og tak tekkes og tettes fortløpende. Neste uke starter vi demontering av tårnkraner, som er en stor milepel når det gjelder betongarbeidene.

Når det gjelder bygningsmessige og tekniske fag, vil det pågå produksjon på byggeplassen i hele sommer. Det er høy aktivitet på disse fagene, og snekkere, murere, malere, rørleggere og elektrikere har produksjon gjennom hele juni og juli. Det vil også pågå noe aktivitet utomhus, i forbindelse med veibygging i hver ende av byggeplassen. Arbeidene vil foregå innenfor rammene av avtalt arbeidstid, dvs. kl 07-19 mandag – fredag og 07-15 lørdag. Det er ikke planlagt med noen støyende arbeider (pigging, sprengning, knusing).

Ellers kan vi opplyse om at byggherre sammen med Politiet planlegger en åpen dag på byggeplassen for beredskapssenteret 15. september kl 12-15. Hold av dagen, så vil nærmere informasjon om programmet bli presentert i lokalavisene og kommunenes informasjonssider i august.

En riktig god sommer ønskes alle fra prosjektteamet på Taraldrud!

Taraldrud uke 25

14 juni

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

avatar

Skanska

E-post

Omtrent samtidig med oppstart av byggearbeidene for beredskapssenteret, inngikk Skanska en samarbeidsavtale med Skatteetaten om utvidet kontroll av virksomheter for å gjøre det lettere og velge og å følge opp seriøse aktører. Konkret innebærer samarbeidsavtalen at alle leverandører signerer en fullmakt, slik at Skatteetaten kan gi Skanska tilgang til taushetsbelagt skatte- og avgiftsinformasjon om virksomheter før kontraktsinngåelse, samt fortløpende oppdateringer gjennom prosjektets livsløp. Som en del av avtalen, følger Skatteetaten opp utvalgte prosjekter og gjennomfører byggeplasskontroller.

Politiets Nasjonale Beredskapssenter er et av prosjektene Skatteetaten har en utvidet oppfølging av, og nylig hadde etaten en byggeplasskontroll hos oss. Kontrollørene fra Skatteetaten fant ingen avvik under kontrollen.

Anleggsleder Espen Rudshaug er godt fornøyd etter kontrollen, og ser god nytte av samarbeidsavtalen med Skatteetaten, samt prosjektets handlingsplan for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det at Skanska samarbeider med Skatteetaten, ikke bare på PNB, men på alle prosjekt i vår portefølje, er veldig positivt både for våre seriøse leverandører, for kundene våre og for Skanska. Det overordnede målet er at jobben vi gjør innenfor dette, sikrer seriøsitet i alle ledd og like konkurransevilkår for hele næringen. Vi ser frem til nye byggeplasskontroller fra Skatteetaten.

«Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet». Byggeplasskontroll utføres av kontrollører fra Skatteetaten

24 mai

Sikkerhetsuke og filmstjerne på byggeplassen vår

avatar

Skanska

E-post

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka, og årets sikkerhetsuke er gjennomført for 15. gang i Skanska globalt. Sikkerhetsuka i Skanska er dermed bransjens største sikkerhetskampanje, med mer enn 40 000 Skanska-ansatte og 200 000 underleverandører som deltar hvert år på arrangementer og aktiviteter i en rekke land.

I forbindelse med Sikkerhetsuka 2019 har Skanska Norge laget noen filmsnutter knyttet til slagordet «Kom hjem hel», og vi er veldig stolte over at en av filmene er spilt inn på prosjektet vårt. Klikk her for å se den flotte filmen om verneombudet vårt Magne.

I Sikkerhetsuka på Taraldrud, har vi hatt en rekke aktiviteter innenfor temaene risiko og beredskap, som har understøttet årets slagord «Kom hjem hel». Dersom noen observerte brannbiler på vei til byggeplassen i går, var det i anledning en beredskapsøvelse, hvor vi testet både evakuering, brannslukning og redning. Politiet har også deltatt aktivt i vår Sikkerhetsuke, med foredrag om arbeidet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og hvordan holde hodet kaldt i en beredskapssituasjon. Vi tar med oss inspirasjon fra årets Sikkerhetsuke videre i det daglige HMS-arbeidet, som må skapes og gjenskapes hver dag.

Tøy og bøy!

Bedriftsfysioterapeuten lærer oss enkle og gode øvelser for styrke og smidighet.

 

 

 

21 mai

Oppdatert informasjon om turveier

avatar

Skanska

E-post

Vi har i løpet av helgen fått flere henvendelser om vanskelig fremkommelighet i omlagt turvei-trasé. I området utføres det nå anleggsarbeider for Oppegård kommune (reservevann og lysløyper) og for Justis- og beredskapsdepartementet (infrastruktur til beredskapssenteret i østlig del av Fløisbonnveien). Det er to ulike Skanska-prosjekt som utfører arbeidene  for hhv. Oppegård kommune og Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tette grensesnitt, så aktørene har hele veien hatt tett dialog vedr. planlegging, tilrettelegging og informasjon om omlegging av turveier.

Basert på henvendelsene gjennom helgen, er det gjort noen grep for forbedret tilrettelegging av turveiene. Se informasjon i illustrasjonene under, og på Oppegård kommune sine informasjonssider her.

Fløisbonnveien kan igjen benyttes som turvei, men alle bes vise aktsomhet under ferdsel.

Alternative turveier i området Bjørndal – Grønnliåsen – Ødegården

10 mai

Anleggsarbeider i Fløisbonnveien og turvei-status

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved beredskapssenteret har det siden i fjor høst foregått anleggsarbeider i Fløisbonnveien. I forbindelse med anleggsarbeidene er turveien, som vi tidligere har informert om i denne bloggen, midlertidig lagt om. Tidligere denne uken fikk vi en henvendelse med spørsmål om hvor alternativ turveitrasé nå går. Illustrasjonen viser alternativ turvei langs Fløisbonnveien. Alternativ turveitrasé må benyttes frem til skoleferien.

Blå linje viser alternativ turvei-trasé, med varighet til skoleferien. Oransje linje viser stengt delstrekning i Fløisbonnveien.

Oppegård kommune har også utarbeidet informasjon om prosjektet og alternative turveier her

For øvrig vil det fredag 10.05 bli skutt 2 mindre salver for en grøft ved PNB.

26 april

Informasjon om byggearbeidene frem til sommerferien

avatar

Skanska

E-post

Her kommer informasjon om status for fremdrift og hovedarbeidene som vil foregå på Taraldrud frem til sommerferien.

Sprengningsarbeidene som har pågått siden april i fjor er så godt som avsluttet. Det er utført 546 salver og sprengt ut nesten 160 000 m3 siden oppstart. Det gjenstår noen få mindre salver i forbindelse med utendørs skytebane på treningsområdet, som vil bli utført når prosjektering av denne er ferdig. Knusevirksomheten som har pågått siden uke 40 i fjor ble avsluttet før påske, og all sprengstein er dermed knust ned til fraksjoner som kan gjenbrukes i fyllinger internt.

Når det gjelder grunn- og utomhusarbeider i kommende periode, vil VA-arbeider og boring for grunnvarme fortsette, og i tillegg vil pussing av voller med fyllmasser og grøntarbeider starte opp.

Betongarbeidene startet opp i august i fjor, og fortsetter for fullt i hele perioden. Flere av byggene vil reise seg til sin fulle høyde, og fasademontasje, samt innredningsarbeider fortsetter å følge suksessivt etter.

Anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Er det noe du lurer på i forbindelse med de kommende arbeidene, er det bare å ta kontakt via e-post adressen på denne bloggen.

Hovedområdet uke 17

Treningsområdet uke 17

5 april

Ny friluftsbro

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med friluftstraseen fra Oppegård til Østmarka pågår for fullt. Skanska har nettopp inngått kontrakt med MSS fra Jæren om å bygge den nye broen som inngår i traseen. Broen skal produseres i komposittmateriale, og er en ny og moderne byggeteknikk fra offshore-industrien i Nordsjøen. Dette er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år. Broen produseres i Nederland, før den sendes på lekter til Norge og monteres på Taraldrud i løpet av en dag.

På illustrasjonen ses en skisse på hvordan dette kan ta seg ut den dagen det står ferdig, sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Broen skal være fire meter bred og tåle en stor løypemaskin for vinterens skiløyper. Planlagt ferdigstillelse av traseen og broen er til vintersesongen -19/20.

Illustrasjon av friluftsbroen sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset

Den nye friluftsbroen vil krysse adkomstveien til senteret rett før adkomstveien svinger (sør-vest for det røde skuret på vestre side av tunet)

21 mars

Grunnarbeider i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i blogginnlegg i uke 44 2018, har Oppegård kommune startet opp arbeidene med legging av rørgate for reservevann fra Oslo kommune, samt bygging av lysløyper i deler av den samme traséen. I denne forbindelse har det pågått anleggsarbeider i Grønliåsen og i Fløisbonnveien siden uke 44 i fjor, og deler av Fløisbonnveien har i denne sammenheng vært stengt.

Denne uken  har PNB startet opp grunnarbeider i vår del av traséen. Det innebærer at delstrekningen i østre del av Fløisbonnveien, mellom fremtidig adkomstvei til PNB og turvei til Doggebu, blir midlertidig stengt i en periode på 6-7 uker fremover. Oppegård kommune’s arbeider i vestre del av traséen, mellom Sprett aktivitetspark (tidligere Hurlumheihuset) og turveien til Doggebu, vil etappevis være stengt frem til sommerferien.

Skiløypetraséen må fortsatt benyttes som alternativ turvei, iht. informasjon fra Oppegård kommune her og skilting i området.