Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

30 mars

Status fra PNB – smittevern på byggeplass

avatar

Skanska

E-post

Vi er mektig stolt og imponert over den innsats og lagmoral som oppleves på byggeplassen vår i forbindelse med koronakrisen. Stemningen er preget av samhold og solidaritet, med kommentarer som «jeg bidrar med det jeg kan» og «denne gangen er det jeg som kan jobbe».

Dette blir lagt merke til, og vi hadde forrige uke besøk ute på PNB av Skanskas ledelse ved blant andre konserndirektør Steinar Myhre og HR direktør Linda Kayser. De var svært fornøyd med iverksatte tiltak og forebyggende beredskap mot smitte, og var rosende til alle som stiller opp og bidrar på jobb i en vanskelig tid. De tar med seg opplevelsene fra PNB som eksempel til etterfølgelse, og har laget en kortfilm om smittevernarbeidet på vår byggeplass. Du kan se filmen ved å følge denne lenken.

Vi evner å opprettholde driften i et meget viktig prosjekt for Skanska og for Norge  – et nasjonalt beredskapssenter. Og vi gjør det naturligvis uten å gå på akkord med sikkerhet og smittevern, kvalitet, nøkkelfunksjoner og ledelse.

Vi skal hele tiden ivareta smittevern og tilrettelegge for sikker produksjon, og akseptere at effektiviteten går noe ned. Kriterier for dette vurderer vi hver dag i prosjektets arbeidsgruppe for å håndtere prosjektspesifikke utfordringer knyttet til koronakrisen. Og, vår hovedstrategi ligger fast og uendret; dvs. vi evner å opprettholde en forsvarlig og sikker drift på prosjektet.

Vi ser at flere av våre samarbeidspartnere naturligvis også har utfordringer med bemanning og leveranser som følge av situasjonen rundt oss. Vi opplever imidlertid at alle viser vilje og strekker seg langt for å løse de utfordringer som oppstår. Det er viktig og nødvendig. Vi er helt avhengige av hverandre for at vi fremover skal klare og opprettholde driften, og kunne gjennomføre prosjektet uten unødige forsinkelser. Skanska bistår samarbeidspartnere så langt som mulig for at vi sammen skal klare dette.

Avslutningsvis tar vi med et eksempel på at vi også evner å levere på kvalitet; dvs fremragende kvalitet: Bassengområdet er allerede testet, og vi oppnådde et svært godt resultat. Byggherrens uavhengige kontrollør skriver i denne forbindelse: «Gratulerer med så godt resultat av tetthetstesting for svømmehallen. Dette bygget skal ha mye lengre levetid enn gjennomsnittlige nordiske svømmehaller. Bra jobba!»

En stor takk til alle som står på – på byggeplass eller hjemmefra! Vi fortsetter å ta vare på hverandre 😊

HMS-kvarter med dagsaktuell informasjon om bl.a. smitteverntiltak gjennomføres, med god avstand til hverandre.

13 mars

Status uke 11

avatar

Skanska

E-post

Som alle andre, er også vi som jobber på prosjektet for beredskapssenteret preget av situasjonen rundt korona-krisen og at det er en ekstraordinær situasjon vi per i dag ikke ser rekkevidden av. Mange av de kontoransatte har ryddet kontoret og er på hjemmekontor. For de som er ute på byggeplassen er det ikke så enkelt – de kan definitivt ikke gjøre jobben hjemmefra.

Arbeidsgivere på prosjektet følger nøye med på retningslinjene som kommer fra myndighetene, og prosjektet har satt ned en egen arbeidsgruppe på tvers av flere virksomheter som fortløpende ser på tiltak som kan sikre at produksjonen planlegges og gjennomføres med alle de nødvendige smitteverntiltakene. Helsen og sikkerheten til de ansatte er det viktigste for oss nå, og arbeidsgruppen vurderer daglig tiltak. Per i dag har vi redusert møtevirksomhet til et minimum, tilrettelagt pauserom, unngår deling av utstyr, holder avstand og følger opp med særskilte hygienetiltak.

Tirsdag denne uken skulle det 10. dialogmøtet med nabokommunene vært gjennomført. I møtet skulle representanter fra Politiet presentere statusinformasjon, men med bakgrunn i føringer fra politietaten og prosjektledelsen om å redusere smittefaren for egne ansatte, ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet, ble møtet kansellert. I møtet skulle bl.a. Politiets kommunikasjonsplan for driftsfasen presenteres. Sammendrag fra dette temaet og andre saker som var forberedt til møtet blir sendt ut til nabokommunene sammen med kvartalsrapporten for miljøoppfølging. Vi benytter anledningen til å legge ut linken til Politiets nettside med informasjon til interessenter her: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/

6 mars

Nye dronebilder

avatar

Skanska

E-post

I strålende vintervær ble disse flotte bildene tatt i går!

Ønsker alle lesere en god helg!

Hovedbygget med helikopterhangarene i forkant.

Treningsområdet – Politiets taktiske treningsanlegg

Huset ved turveien er nå revet.

4 mars

Ny milepæl nådd!

avatar

Skanska

E-post

For ganske nøyaktig to år siden, den 01.03.2018, begynte anleggsarbeidene på Taraldrud. Samtidig med oppstarten ble det i kulissene satt opp en del milepæler for fremdriften til beredskapssenteret. En av dem var «start igangkjøring og funksjonstesting av hovedbygget» – satt til 02.03.2020.  Mandag denne uka passerte vi denne milepælen! Dette betyr at beredskapssenterets hovedbygg er ferdig bygget og klar til funksjonstesting. Alt i alt går fremdriften til prosjektet fortsatt på skinner, og vi ligger godt an til å rekke resterende milepæler. Frem mot sommeren skal innredning og brukerutstyr på plass, samtidig som en del grunnarbeider gjenstår utendørs.

01.03.2018. Det var daværende justisminister Sylvi Listhaug som tok første symbolske spadetak.

 

Dronebilder fra 04.05.2018

 

Hovedbygget på Politiets Nasjonale Beredskapssenter inneholder alle funksjoner som er nødvendig for å løse avdelingens oppgaver: Kontorer, møterom, undervisning, kantine, hvilerom, garderober, utstyr og biler. Alt organisert for effektiv uttrykning, samhandling og drift.

.. og slik ser det ut 05.02.2020. En enorm forvandling på mindre enn to år.

 

7 februar

Prosjektbesøk

avatar

Skanska

E-post

Sist uke var konsernleder i Skanska AB, Anders Danielsson, på Norgesbesøk. Sammen med vår konsernleder Ståle Rød besøkte de flere prosjekter og datterselskaper på Østlandet, der høydepunktet selvsagt var besøket på Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Sammen med våre prosjektledere og representanter fra byggherren fikk de en omvisning på anlegget, og var tydelig imponert over det de fikk se.

I sin teamlederblogg trekker Danielsson frem den store variasjonen i bygninger og fasiliteter som skal bygges, alt med strenge kvalitetskrav og stram timeplan. Videre trekker han frem at hele prosjektorganisasjonen har hatt et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet. Ledelsesbesøk fra underleverandører på prosjektet har bidratt til at alle drar i samme retning og forstår hvordan de bedre kan legge til rette for at vi når HMS-målene våre.

Prosjektet er for tiden inne i en hektisk sluttfase, og har nå en ferdiggrad på ca. 80 prosent.

Ståle, Kristian, Jonny, Anders, Paul, Espen og Alexander på prosjektbesøk. Her fra befaring på byggeplass.

24 januar

avatar

Skanska

E-post

Det er en mild og snøfattig vinter mange steder på østlandet, og Taraldrud er ikke noe unntak. Mange ønsker seg snø i vintermånedene til skiløyper og alpinanlegg, men for vinterdriften på Politiets Nasjonale Beredskapssenter er snømangelen en gledelig overraskelse. Snø og snømåking har ikke forsinket produksjonen nevneverdig, og vi har klart å opprettholde tempoet gjennom desember og januar. Vinterdrift byr vanligvis på ekstra utfordringer med maskiner og utstyr, vareleveringer og kalde arbeidere som senker tempoet.

Bildene nedenfor er tatt med ganske nøyaktig ett års mellomrom. De illustrerer både hvor langt vi er kommet det siste året, samtidig som mangelen på snø er åpenbar.

Vi ønsker alle lesere en god helg!

Januar 2019

Januar 2020

14 januar

Godt Nytt År!

avatar

Skanska

E-post

2020 er så vidt i gang, og dette blir et spennende år på Taraldrud. I år skal beredskapssenteret ferdigstilles og de nasjonale bistandsressursene blir operative her. For Skanska sin del er det 2 store milepæler som gjelder: I løpet av mars-april 2020 starter testing og igangkjøring av tekniske anlegg og 1. september 2020 er det overtakelse, som betyr at senterets brukere overtar eierskapet. Perioden fra september til desember 2020 er testperiode for brukerne og senteret skal etter planen  være fullt operativt innen utgangen av året.

Forberedelser til innflytting og idriftsettelse av senteret er også organisert som et prosjekt, det såkalte «Mottaksprosjektet». Fremdriften i dette prosjektet går også helt etter planen. Som en kuriositet, kan de som er interessert i å lese litt om delprosjektet knyttet til helikopteranskaffelsen lese om dette her: https://marstrand.no/2020/01/06/beste-praksis-prosjektledelse-politiets-helikopter-levert-til-rett-tid-og-under-budsjett/.

Denne uken hadde vi besøk av et av de nye politihelikoptrene, se bilde under og omtale av besøket i lokalavisen her.

Når det gjelder ytterligere informasjon om prosjektet, og hvilke saker som drøftes med nabokommunene, kan de som er interessert lese mer om dette i referatene fra Dialogmøter med nabokommunene. Dialogmøtene har vært gjennomført hvert kvartal siden oppstart av anleggsfasen i 2018. Hensikten med møtene er bl.a. å sikre god informasjonsflyt og dialog med representanter for nabokommunene, som igjen representerer sine innbyggere. Sakene som drøftes i møtene er i hovedsak knyttet til status og oppfølging av tiltak i miljøoppfølgingsplanen for beredskapssenteret. Referater fra møtene er tilgjengelig her: https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/. Neste dialogmøte er i begynnelsen av mars, og agenda publiseres samme sted som referatene.

Vi ønsker med dette et riktig godt nytt år!

 

 

20 desember

Julehilsen fra PNB

avatar

Skanska

E-post

Et begivenhetsrikt år på PNB går mot slutten, og nå like før jul ønsker vi å se tilbake på en gladsak fra året som har gått.

Sikkerhetsarbeidet i Skanska er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. I Skanska arbeider vi sikkert – eller ikke i det hele tatt. Men vi har også en uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Denne uka kaller vi for Sikkerhetsuka, og ble avholdt på politiets nasjonale beredskapssenter tidligere i år.

Under Sikkerhetsuka 2019 ble det avholdt et 5 timers førstehjelpskurs på PNB. Verneombudet Frank har hatt dette kurset mange ganger før, da det er et krav i Skanska med årlig førstehjelpskurs for alle verneombud. Få dager etter at kurset ble gjennomført ga Frank livreddende førstehjelp:

Lørdagen etter kurset er alt som normalt på beredskapssenteret og ved lunsjtid går Frank og arbeidslaget som vanlig og tar lunsjpausen inne i spisebrakka. Frank registrerer plutselig at noe holder på å skje på nabobordet. Den ene kranføreren klapper den andre på ryggen. Det blir veltet en kopp, men ellers var det helt stille og rolig. Kranføreren som blir klappet på ryggen klarer ikke å snakke eller hoste. Frank vurderer situasjonen til at kranføreren har fått blokkert luftveiene, og forstår da alvoret i situasjonen. Frank prøver å få kontakt med vedkommende, men lykkes ikke, og velger da å utføre flere bukstøt. Dette kalles Heimlichs manøver og utføres ved at førstehjelper står bak pasienten og trykker raskt rundt øvre del av magen for å skape overtrykk i lungene. Dette trykket gjorde at matbiten løsnet og kom ut. Kranføreren fikk da frie luftveier og etter hvert pusten tilbake. Hele seansen varte ca. 2-3 minutter.

Frank handlet helt i henhold til kunnskapen om grep og teknikker som kan redde liv han nettopp hadde fått oppfrisket i førstehjelpskurset, og dette gjorde at han mest sannsynlig reddet livet til en kollega denne dagen. Skanska har gitt Frank honnør og annerkjennelse for handlekraften han viste, og sender også en stor takk til bedriftssykepleier Linda som bisto med gjennomføring av førstehjelpskurset.

Verneombud Frank og bedriftssykepleier Linda ifm. overrekkelsen av anerkjennelse til Frank for hans resolutte handlekraft som reddet liv.

Vi deler også historien her på bloggen, for oppmerksomhet rundt viktigheten om kunnskap som redder liv. Kanskje et førstehjelpskurs kan være en julegaveidé til et familiemedlem eller god venn?

Til slutt vil vi opplyse om at det på Taraldrud blir julestengt i år, og vi vil benytte muligheten til å ønske alle en god jul og et godt nyttår!

13 desember

Aktiviteter uke 50

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi i flere runder hatt besøk av ledelse og personell i de nasjonale bistandsressursene som er senterets brukere.

Tirsdag 10. desember ble det 8. dialogmøtet med nabokommunene gjennomført, hvor leder og NK ved beredskapssenteret deltok sammen med prosjektledelse og representanter fra kommunene. Hovedtemaet i møtet var informasjon og drøfting av tiltak knyttet til oppfølging av skytestøy. Flere andre temaer ble gjennomgått og drøftet, bl.a. kommunikasjonsplan for driftsfase og ferdigstillelse av ny turveitrasé. Referat fra møtet er straks klart, og vil oversendes nabokommunene i tillegg til at det publiseres på PNB’s sider på www.regjeringen.no.

Treningsområdet nærmer seg ferdigstillelse, og politiets beredskapsressurser har denne uken besøkt og befart området med hensikt å forberede testperioden som starter opp 1. mars 2020. Som en del av besøket ble det blant annet gjort forberedelser til kommende støymålinger. I denne forbindelse har det fredag formiddag vært avfyrt noen eksplosiver i SIBO-landsbyen som er bygget inne på treningsområdet (SIBO = strid i bebygd område). Informasjon om hva som vil være aktiviteter i det formelle testprogrammet i testperioden 2020 vil bli sendt ut i forkant , jf. politiets kommunikasjonsplan.

En innholdsrik arbeidsuke er straks over, og vi ønsker alle en riktig fin helg.

Oversiktsbilde PNB. Omtalte SIBO ligger midt på treningsområdet.

 

6 desember

Vinter i anmarsj

avatar

Skanska

E-post

Vinteren har gjort sitt inntog på Taraldrud, og disse vakre bildene ble tatt i nydelig vintervær torsdag 05.12.

Fasader og tak på de forskjellige bygningene nærmer seg ferdig, og det er i hovedsak innvendig arbeid som gjenstår. Utendørs er vi godt på vei og enkelte av veiene er allerede asfaltert. Denne uka forsvant også den siste av tårnkranene som har vært et synlig landemerke på anleggsdriften på Taraldrud i lengre tid. Det er blitt lagt ned mange arbeidstimer de siste månedene for å holde tritt med den planlagte produksjonen, og vi fortsetter for full maskin ut året.

Vi har også en gledelig nyhet til alle turglade mennesker! Friluftsbroen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12. Det blir en overlevering sammen med Skanska, Oppegård Kommune og Politiets Fellestjenester denne dagen. Friluftsbroen er dermed klar til skisesongen som lovet, så da er det bare å vente på nok snø 🙂

Adkomstområdet med turveibroen i forgrunnen. Broen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12.

Hovedområdet 5. desember 2019

Treningsområdet 5. desember 2019

Taraldrud 5. desember 2019