Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

19 oktober

Oppmerksomhet i fagtidsskrifter

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi fått litt oppmerksomhet i fagtidsskrifter (se linker under). I forbindelse med arbeidene for ny utrykningsvei, ble det avdekket  udetonert sprengstoff (forsager) i et gammelt borhull fra tidligere utbygging av E6. Arbeidet ble stanset, og prosjektet anmodet om kartlegging av eventuelle flere forsagere før fortsettelse av arbeidet.

Funn av dynamittpølse med tenner

I løpet av 24 timer hadde Politiets bombegruppe og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sammen med Forsvarets hundeskole hjulpet oss med vurderinger og kartlegging av området hvor det tidligere hadde vært utført sprengningsarbeid. Hundene gjorde noen få markeringer, som var eget sprengstoff vi hadde kontroll på, og ingen flere forsagere ble funnet. Prosjektet har rutinemessig varslet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Statens Vegvesen om funnet. Vi takker Politiet og FFI for rask og god respons.

https://www.at.no/artikler/gravde-dynamitt-tilkalte-firbeinte-eksperter/448830

https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Redder-liv-med-luktesansen.aspx

Forsvarets hunder leter etter sprengstoffrester

12 oktober

Omlegging av turvei

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med riving av de to røde husene i Fløisbonnveien starter i uke 42, og i denne forbindelse legges turveien i en ny trasé på sydsiden av tunet ved Taraldrudhytta. Den omlagte traséen er gruset opp og det blir tilrettelagt for god fremkommelighet for både gående og syklister.

I illustrasjonen under er gammel turvei markert med rød linje, og midlertidig omlagt turvei for gående og syklister markert med gul linje. Den mørke blå linjen er midlertidig omlagt skiløypetrasé som blir klar til vinteren. Det blir også skiltet på stedet.

Den midlertidige omleggingen vil være i drift i ca 1 år, frem til permanent tur- og skiløypetrasé er ferdigstilt. I illustrasjonen er fremtidig tur- og skiløype markert med lys blå linje. Den permanente tur- og skiløypetraséen kommer til å bli lagt over en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret, og er altså planlagt ferdigstilt høsten 2019.

Vi håper omleggingen ikke vil medføre ulemper for turgåere til/fra marka – og tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen om det skulle være noe dere har på hjertet.

Rød linje: Gammel turtrasé i Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørk blå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lys blå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé

28 september

Status uke 39

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet startet opp arbeider i 2 nye områder; adkomstveien i syd og utrykningsveien i nord.

I området der adkomstveien skal etableres, har vi denne uken satt opp gjerder rundt området hvor to bygg skal rives. Vår riveentreprenør starter rivearbeidene etter at turveien er omlagt medio oktober. Grunnen til at det kan se ut som at rivearbeidene delvis er i gang, er at brukbare materialer er demontert for gjenbruk. Etter at dette ble gjort, har nødetat fått tilgang til bygningene for å trene, og det er godt synlig at enkelte dører og vinduer har fått hard medfart i forbindelse med dette. Skanska kommer tilbake med ny informasjon om omlegging av turveien før rivearbeidene starter.

Når det gjelder utrykningsveien nordover, har det pågått arbeider med fjellrensk de siste par ukene. Denne uken startet arbeid med bergsprengning for veitraséen. Grunnet nærhet til både høyspent og trafikkert vei, utføres sprengningsarbeidene med svært små salver, under overvåkning av sikkerhetsinspektør fra netteier. Alle salvene filmes, og det er montert rystelsesmålere på fundament  til nærmeste strømmast for kontinuerlig overvåkning. Sprengningsarbeidene for nordgående utrykningsvei vil etter planen pågå i ca. 2 måneder fremover.

For øvrig er fremdriften på sentralområdet og treningsområdet i henhold til fremdriftsplan; gulv og vegger i kjeller av hovedbygget, og voller og fundamenter for treningsbaner begynner nå å ta form.

Boring og sprengning for utrykningsvei

Voll mot øst

Voll mot vest

 

13 september

Skolestartere på besøk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet hatt besøk av skolestarterne i to barnehager i Oppegård. Den ene førskolegruppa hadde «maskiner» som september-tema, og da passet det jo veldig bra å komme til oss og lære mer om maskiner og sikkerhet. Den andre gruppa lot seg heller ikke be to ganger da vi sendte invitasjon til prosjektbesøket. Til sammen 21 sjarmerende unger la turen fra barnehagene sine til byggeplassen.

Ved ankomst ble hjelmer og refleksvester utdelt, og så var de klar for å teste både blindsoner og gravemaskingraving – som var kjempespennende!! Det kom flere gode spørsmål og kommentarer, bl.a. om rørene i bakken, melketenner som var mistet og et stort wow da de hørte at gravemaskinen veide like mye som 20 biler i en stabel, og at en av guttene i barnehagen het det samme som vår anleggsleder! Tusen takk til vår grunnentreprenør som ledet barna trygt gjennom dette.

Og som om ikke dette var nok, svingte også to fra bombegruppa til Politiet innom oss, og barna fikk hilse på og kose med en av hundene deres og se en robot i aksjon. Det ble en stor opplevelse både for store og små.

Prosjektet gjorde seg også en erfaring rikere ift. å håndtere små gjester fra nærmiljøet – og et godt utgangspunkt for revisjon av prosjektets kommunikasjonsplan som er nært forestående.  Om det er andre skoler eller barnehager som er interessert i å lære mer om et aktuelt tema knyttet til bygg og anlegg, eller Politiet, er det bare å ta kontakt.

Blindsonen strekker seg helt fra gravemaskinen til stedet vår driftsleder står – den er kjempestor bak en gravemaskin!

Barna var med å flytte mange kubikkmeter stein.

Politiet hadde også mye spennende å vise frem. Roboten var kjempeflink til å plukke tennisballer.

7 september

Turveien forbi anleggsområdet

avatar

Skanska

E-post

Om en måneds tid starter arbeidene med å ferdigstille adkomstveien til senteret fra Taraldrudkrysset. Før den nye friluftsbrua står ferdig neste høst, vil det være behov for endre litt på traséen for turveien som krysser adkomstområdet til anlegget.  For å finne den beste traséen for turveien gikk Skanska, grunnentreprenør og representanter fra Ski- og Oppegård kommuner og Skiforeningen tidligere denne uken en befaring i området, og en alternativ trasé ble utpekt.

Kort fortalt vil turveien bli lagt på sydsiden av Taraldrudhytta, i en oppgruset trasé. Fordelen med denne omleggingen er at det blir en mer oversiktlig turveikryssing, mennesker og maskiner holdes på god avstand, samt at skigåere vil oppleve en bedre løsning enn forrige sesongs omlegging ved at ski ikke må bæres lenger enn selve veikryssingen. Nærmere informasjon om detaljene i omleggingen presenteres som oppslag i lokalaviser, kommunenes nettsider, blogg og som skilt i løypenettet når omleggingen nærmer seg.

Rådslagning med representanter fra kommunene og Skiforeningen

 

Vurdering av trasé for omlegging av turvei og skiløype

29 august

Skyting av salve etter kl 19

avatar

Skanska

E-post

Grunnet uforutsette omstendigheter måtte det skytes en salve etter kl 19 i dag. Skanska beklager eventuelle ulemper dette måtte få.

22 august

Grunnsteinsnedleggelse

avatar

Skanska

E-post

I går var det grunnsteinsnedleggelse for Beredskapssenteret, og en viktig milepæl på prosjektet ble høytidelig markert.

Rundt 200 personer var til stede på arrangementet, og fikk høre taler fra både statsminister og ledelse i politiet og prosjektet.
Justis- og beredskapsminister, ordførerne i Ski og Oppegård, samt Byråd for byutvikling i Oslo kommune var også på plass.

Etter en omvisning på anleggsområdet, på poster hvor lederne av beredskapsenhetene informerte om treningsfasiliteter og hovedkvarter,
var det statsministeren som fikk æren av å legge ned grunnsteinen.

Her er noen av våre bilder fra seremonien. Nå ser prosjektteamet frem til å fortsette arbeidet frem mot åpningen av Politiets nasjonale beredskapssenter i 2020.

Det var stor medieinteresse i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen

Bjørn, Skanskas betongbas, overrekker mørtel og spade til Erna for innstøping av grunnsteinen

Heldige med været!

10 august

Informasjon om anleggsarbeider høsten 2018

avatar

Skanska

E-post

Prosjektets første fase, hogst, rigg, grunnarbeid VA, har pågått siden oppstart i mars og gjennom sommeren, og er utført helt etter planen. Byggeprosjektet går høsten 2018 inn i en ny fase, hvor fundamentering av byggene og betongarbeider for hovedbygget starter opp.

Fundamenteringsarbeidene vil bl.a. være boring og setting av stålkjerne- eller KC-peler, det er altså ikke lagt opp til verken spunting eller ramming av peler. Sprengningsarbeidene fortsetter frem til jul, hovedsakelig i den nordre delen av anlegget.

Prosjektet har underskudd på steinmasser og i løpet av våren er det kjørt inn stein som skal brukes i fyllinger for veier og plasser. I september vil det etableres et lokalt knuseverk for å få de rette fraksjonene på steinmassene til fyllingene. Knusearbeidene vil pågå 3-4 måneder. Arbeidstiden for knuseverket begrenses til kun å foregå innenfor varslet tidsrom for de mest støyende arbeider. Her er informasjon om arbeidstiden.

Vi vil benytte anledningen til å takke grunnentreprenøren for vel gjennomført arbeid i første fase. Dyktige arbeidsledere og maskinkjørere har gjort en grundig jobb! Nå går vi en travel høst i møte, og Skanska ser i neste fase av prosjektet frem til å vise hva vi kan få til av godt betonghåndverk.

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.

Kran 3 ble montert i uke 32. Nå er vi rigget for effektiv betongproduksjon i neste fase.

6 juli

Uke 27

avatar

Skanska

E-post

Denne ukens høydepunkt var montering av tårnkran 2. Montasjen er en prosess som går over 3 dager, se bildeserie. Etter selve kranmontasjen blir det montert antikollisjonssystem i tårnkranene. Det er et system som har kontroll på hvor løpekattene (det er det wire-festet på en heisekran heter) og  utliggerne på de ulike kranene er i forhold til hverandre, slik at de ikke kan kollidere. Tårnkran 3 monteres i midten av august, og fra det tidspunktet er vi fullt rigget for betongarbeidene for hovedbygget.

Bildeserie over kranmontasjen:

Dag 1 reises tårnet (38 m):

 

Dag 2 monteres utligger (60 m)

Dag 3 heises og monteres utligger på plass

Bloggen tar sommerferie til og med uke 30. Med dette ønskes alle lesere en riktig god sommer.

29 juni

avatar

Skanska

E-post

I dagens blogginnlegg intervjuer vi anleggsleder i Skanska Espen Rudshaug. Espen har vært anleggsleder i Skanska i 8 år, er fra Oppegård og har ledet arbeidene på byggeplassen siden oppstart i mars.

1. Hva er spesielt med dette prosjektet for deg?
Det er først og fremst veldig inspirerende å bidra til et så samfunnsnyttig prosjekt. Det er også spennende å bli kjent med brukerne i Politiet. Dette er enheter som jeg fra før av visste lite om.
Når det gjelder mitt ansvarsområde; så har vi en utfordrende fremdriftsplan. Mye arbeid skal utføres på kort tid, og vi skal jobbe godt for å bli ferdige i tide. Imidlertid er vi kommet godt i gang, og hele teamet vil stå på for å komme i mål til avtalt tid.

2. Hva er det mest utfordrende/verste og hva er det beste med å være prosjektleder på beredskapssenteret?
Det mest utfordrende ved jobben må være ansvaret for sikkerhet til alle som arbeider på prosjektet. En alvorlig ulykke er det verste vi kan oppleve. Tross alle våre forhåndsregler, har vi ingen garanti mot at det kan skje ulykker.
Det beste er helt klart å se hvor mye man kan få til ved å jobbe i lag og få alle til å trekke i samme retning. Det er motiverende å se at prosjektet skrider frem som følge av innsats fra mange dyktige kollegaer.

3. I disse ferietider: Har du en sommerhilsen til oss? Og eventuelt en agurknyhet?
Områdets ny landemerke, tårnkran 1, som er godt synlig, er ca. 45 m høy. Til de som lurer på hvorfor den beveger seg når den ikke er i bruk, så kan jeg si at den fungerer som en værhane. For å unngå at den blåser over ende, retter den seg etter vinden.

Espen Rudshaug, anleggsleder Skanska

Riktig god sommer til alle berørte!