Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

8 mars

Salve nr 500 skutt denne uken

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble salve nr 500 skutt på tomta for beredskapssenteret, som innebærer at det aller meste av sprengningsarbeidet er ferdig. Det er boret 63 000 bormeter, samme avstand som fra Ski til Steinkjær!

Sprengningsarbeid er høyrisiko-arbeid, og det er et stadig høyt fokus på riktig dimensjonering, tildekking, varsling og evakuering. Noen har kanskje lagt merke til at lydsirenen som varsler nye salver har en høyere lydstyrke enn i fjor. Det ble innført f.o.m. februar måned, for at personell som arbeider innendørs i bygninger som begynner å lukke seg også skal kunne høre sirenen godt.

Det er tidligere meldt at sprengningsarbeidet skulle avsluttes i løpet av februar 2019, men Skanska’s underentreprenør for sprengningsarbeid varsler at det vil pågå noe sprengningsarbeid i en begrenset periode fremover. Årsaken til at man ikke er helt ferdig, slik som tidligere varslet, er stor aktivitet på byggeplassen som har gitt noen begrensninger ift. mulige angrepspunkt, og at det er avdekket noe mer fjell enn det som ble kartlagt på forhånd. Vår UE fortsetter å varsle om når salver skal skytes via www.nabovarsling.no.

Knusevirksomheten pågår fortsatt, og vil avsluttes til påske, etter planen.

Hovedområdet uke 9. Grøftesprengning foregår nå i et område rundt hovedbygget, godt koordinert med de andre arbeidene.

2 mars

Markering av 1 år siden oppstart på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Skanska markerte 1. mars at det var 1 år siden vi startet opp byggearbeidene på Taraldrud. Det ble grillet pølser i lunsjpausen og servert til alle som arbeider på byggeplassen. Prosjektleder i Skanska sa noen ord i anledningen, og la vekt på at prosjektet så langt er utført uten alvorlige personskader, og at planlagte milepeler er holdt. Det er et krevende prosjekt med stram fremdrift, så det ble gitt honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned.

Nå fortsetter det intensive arbeidet, og det skal jobbes iherdig videre for å nå nye milepæler og mål.

Grilling i strålende vårvær

Skanska’s prosjektleder Jonny Hermansen gir honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned

15 februar

Montasjearbeid uke 8-10

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med dekkemontasje, vil det foregå kveldsarbeid på beredskapssenteret noen kvelder i uka, i uke 8-10. Årsaken til kveldsarbeidet er at Skanska, av sikkerhetsmessige årsaker, skiller montasjearbeidene og andre bygningsmessige arbeider i tid. Montasje av dekker innebærer løfting av store og tunge elementer, og skal aldri utføres over andre som arbeider på byggeplassen. Skanska vil derfor utføre montasjen etter vanlig arbeidstid for helt å unngå samtidighet med andre arbeider.

Kveldsarbeidet, som hovedsakelig vil foregå i tidsperioden 17-24 vil ikke innebære støy til omgivelsene. Grunnen til at vi varsler om dette, er at man på kveldstid vil kunne observere aktivitet i en tårnkran, samt inntransport til byggeplassen av 2-3 trailerlass – som altså er planlagt av rent sikkerhetsmessige årsaker.

Eksempelbilde, lånt av Loe Elementmontasje

Eksempelbilde, lånt av Element og spesialtransport AS

1 februar

Gjenbruk av masser

avatar

Skanska

E-post

Kraftige hjullastere gaper over haugene med sprengstein, tar et kraftig jafs og spytter dem ned i knusemaskinene som sluker rått. I løpet av sekunder fordøyes haugene og gulpes ut som fin singel, grus og pukk.

– Målet har vært at all sprengstein fra anlegget skal gjenvinnes og resirkuleres her på anlegget, forteller Rune Taralhagen, prosjektleder hos Martinsen & Duvholt (M&D) som er grunnentreprenør på prosjektet. Hittil har prosjektet vært bortimot selvforsynt med masser til veier og plasser. Prosjektets mål da vi startet opp var å gjenvinne 100% av massene inne på området, vi ligger nå an til å havne på omtrent 98% når vi avslutter prosjektet. Grunnen til avviket fra 100 % er at det er noe forurenset masse som er kjørt til deponi godkjent for dette.

– For å få masseregnskapet til å gå opp, har vi også kjørt noe masse inn til Taraldrud. Den steinen som er tilført utenfra ligger i en radius på 5-15 kilometer, så du kan si det er snakk om kortreiste masser og på denne måten spares miljøet for store menger med forurensende transport og store transportkostnader, sier Mats Martinsen, HMS og KS-leder i M&D.

Gjenvinningsstasjonen for masser på prosjektet er satt opp etter samme modell som for andre større utbyggingsprosjekter i Norge. Skanska har brukt samme metode under bl.a. boligbyggingen på Fornebu, Dronning Eufemias gate i Oslo og Høvik stasjon i Bærum, og har på denne måten spart CO2 fotavtrykket til prosjektene i vesentlig grad. Knusevirksomheten på Taraldrud vil avsluttes i løpet av mars måned.

Sprengstein knuses og siktes til finere fraksjoner for gjenbruk på byggeplassen. Bildet er tatt like etter oppstart i oktober 2018.

Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette er tatt i midten av januar 2019

18 januar

Informasjon om byggearbeidene frem til påske

avatar

Skanska

E-post

Her kommer informasjon om hovedarbeidene som vil foregå på Taraldrud frem til påske.

Grunnarbeidene som har pågått for fullt siden oppstart vil nærme seg en avslutning i kommende periode. Sprengningsarbeider og knusevirksomheten avsluttes etter planen i løpet av hhv. februar og mars. Arbeider med VA pågår gjennom hele perioden, og pussing av voller med fyllmasser vil starte opp.

Når det gjelder betongarbeidene som startet opp i august, fortsetter disse for fullt i hele perioden. Kjeller- og første etasje i flere av byggene er allerede reist og støpt, og innredningsarbeider vil starte opp i løpet av de nærmeste ukene. Denne uken ble det montert enda en tårnkran på byggeplassen.

I perioden frem til påske blir prosjektet en enormt stor logistikk-kabal med tanke på bestillinger, inntransport, mellomlagring, innheising, montasje, og selvfølgelig rydding og vekktransport av utstyr som det ikke er behov for lenger. Det er for tiden cirka 30 funksjonærer og 100 arbeidere på byggeplassen daglig, og snart vil antallet bli bortimot doblet.

Anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt. Her er informasjon om arbeidstiden.

Er det noe du lurer på i forbindelse med de kommende arbeidene, er det bare å ta kontakt via e-post adressen på denne bloggen.

Sentralområdet uke 3

4 januar

Behov for midlertidig stans av trafikk i rundkjøring

avatar

Skanska

E-post

Sprengningsarbeidene for den nye adkomstveien til senteret startet opp i desember i fjor, og vil pågå ut januar måned. Fra og med uke 2 foregår arbeidene i en avstand fra Taraldrudkrysset som gjør at trafikken i rundkjøringen stanses i korte perioder når salver skal skytes. Det settes opp informasjonsskilt i området, og vaktposter vil stanse trafikk ca. 50 m fra rundkjøringen i alle retninger. Det vil etterstrebes å gjøre arbeidene utenom rushtider. Vi ber om forståelse og tålmodighet for nødvendig stans i kortere perioder.

Pågående sprengningsarbeider for adkomstveien. Fra neste uke foregår sprengningsarbeidene nærmere Tarldrudkrysset i syd.

21 desember

God jul!

avatar

Skanska

E-post

Siste innlegget i år er en liten status og hilsen fra Skanska’s anleggsleder Espen Rudshaug.

Hvordan har høsten vært?
-Denne høsten har vært veldig bra på Taraldrud. Prosjektet går fremover med god progresjon og uten noen alvorlige hendelser eller ulykker. Etter noe usikkerhet fra naboer om støy i anleggsfasen i oppstarten har høsten gått uten noen klager. Det tar vi som et tegn på at vi har tilpasset oss naboenes forventninger slik at vi ikke påfører omgivelsene unødige plager. Vi er også særlig påpasselige med å unngå unødvendige miljøbelastninger. Miljøoppfølgingsprogrammet foretar bl.a. regelmessige vannmålinger i Sniptjernvassdraget, og disse bekrefter at vi ikke har hatt utslipp til vann. I Skanska er en av våre verdier «Vi bygger for et bedre samfunn». Det er derfor flott å se konturene av senteret ta form, og vite at vi er med på å bygge et topp moderne senter som gir gode rammer for beredskapen i Norge.

Hva skjer på Taraldrud i jula?
– Nå senker julefreden seg over prosjektet også og Skanska avslutter alle støyende arbeider ut året.Vi har lagt merke til at det allerede er kjørt skiløyper med scooter i turveien forbi anlegget, så vi antar at det er mange som vil benytte disse i romjula.

Har du en julehilsen til våre lesere?
-På prosjektet har vi i innspurten før jul hatt stor oppmerksomhet på at stress fort kan føre til uønskede hendelser og ulykker. Dette har vi snakket om i HMS-kvarter og andre fora. Det er viktig at alle er oppmerksomme på dette, og unngår å gjøre noe forhastet som resulterer i at noe uønsket skjer. Vi nærmer oss nå 22. desember, det forsikringsselskapene kaller «den store bulkedagen», og jeg oppfordrer alle til å ha et ekstra fokus med seg før man lar julefreden senke seg. Ellers ser vi frem til et spennende 2019, som vil innebære høy aktivitet og med oppstart av mange nye fag. Og til slutt: Riktig god jul!

 

19 desember

Dialogmøter

avatar

Skanska

E-post

Forrige uke ble det 4. dialogmøtet mellom prosjektet og nabokommunene Ski, Oppegård og Oslo ved bydel Søndre Nordstrand gjennomført. Skanska er vertskap for dialogmøtene, og bidrar til agendaen med informasjon om status på krav og tiltak i miljøoppfølgingsplanen i anleggsfasen og andre aktuelle oppfølgingssaker. Justis- og Beredskapsdepartementet, Politiet og prosjektledelsen bidrar også til de faste agendapunktene, som dekker oppfølging av krav i reguleringsplan, herunder miljøoppfølgingsplan (MOP), Stortingets anmodningsvedtak, status kompenserende tiltak, aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret  og informasjonsutveksling/dialog om eventuelle andre aktuelle saker. Kommunene deltar med representanter fra bl.a. Plan, Utbygging, Miljørettet helsevern og rådgivere knyttet til de aktuelle saker som skal drøftes. Referat fra møtene ligger tilgjengelig i kommunenes arkiver.

I desembermøtet var kommunikasjonsplan for oppstart driftsfase (dvs. hva det skal informeres om i forkant av og underveis når det gjelder politiets oppstart på senteret) hovedtema, og Politiet la frem et forslag for drøfting med kommunenes representanter. Møtet ble avsluttet med omvisning på byggeplassen, ledet av prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt. Her er noen bilder tatt samme dag, i strålende vintervær.

Prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt ledet en omvisning på byggeplassen etter dialogmøtet

Taraldrud uke 50. Adkomstvei og kryssende turvei

Taraldrud uke 50. Deler av hovedbygget og FATO

Taraldrud uke 50. Treningsområdet

 

7 desember

Status uke 49

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble en ny milepæl i prosjektet oppnådd. Helt siden den tidlige fasen hvor prosjektet foregikk på tegnebrettet, har 6. desember utmerket seg som en viktig milepælsdato: Denne datoen skulle kjelleren i hovedbygget være kommet så langt at det var klart for montasje av det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. Og nøyaktig som planlagt ble første gulvelement heist inn i går, og arbeidet med ny etasje i bygget kan komme i gang. Det er mange som har stått på hardt for å nå denne milepælen, og det ble markert i går med nydelig marsipankake fra en lokal baker.

For øvrig har sprengningsarbeid for adkomstveien i sydenden av anlegget startet opp denne uken. Ved skyting av salver i dette området, vil det være vaktposter som stanser trafikk på kjøre- og turveien som går forbi området. Det vil kunne bli stans i 5-10 minutter i forbindelse med dette. Sprengningsarbeidene her vil pågå frem til midten av januar, med en pause i uke 52.

Det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. lander snart

 

Feiring av milepæl oppnådd

30 november

Brannforebygging og -beredskap

avatar

Skanska

E-post

I morgen er det 1. desember, røykvarslerens dag, en dag da alle i Norden oppfordres til å teste sin røykvarsler. Brannvarslerens dag markerer også starten på årets mest brannfarlige måned. Desember er i følge brannskadestatistikken den måneden i året hvor det inntreffer flest brannulykker.

I anledning røykvarslerens dag, setter vi ekstra fokus på brannberedskapen på prosjektet. Vi har nylig gjennomført oppfriskningskurs i varme arbeider, for de som skal utføre arbeid med f.eks. skjærebrennerutstyr, sveising eller vinkelsliper. I vernerunden den første uken i desember gjennomfører vi en kontroll av at alle brannslukningsapparater er årskontrollert og i orden, både på byggeplassen og i kontorfasilitetene. Det er utpekt møteplasser for evakuering i tilfelle brann og vi har en varslingsplan med viktige telefonnummer i tilfelle ulykken skulle være ute.

Vi sender herved oppfordringen videre om å teste din røykvarsler, gjøre kontroll av brannslukningsapparatene, sjekk at de viktige telefonnumrene er lett tilgjengelig, og avtal møteplass med husstanden, så man vet hvor man finner hverandre – sånn i tilfelle, slik at beredskapen i heimen også er i orden. Med dette ønsker vi alle en riktig god helg og trygg førjulstid!

Kurs i varme arbeider – Sondre tester slukkeutstyr