Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

24 mai

Sikkerhetsuke og filmstjerne på byggeplassen vår

avatar

Skanska

E-post

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka, og årets sikkerhetsuke er gjennomført for 15. gang i Skanska globalt. Sikkerhetsuka i Skanska er dermed bransjens største sikkerhetskampanje, med mer enn 40 000 Skanska-ansatte og 200 000 underleverandører som deltar hvert år på arrangementer og aktiviteter i en rekke land.

I forbindelse med Sikkerhetsuka 2019 har Skanska Norge laget noen filmsnutter knyttet til slagordet «Kom hjem hel», og vi er veldig stolte over at en av filmene er spilt inn på prosjektet vårt. Klikk her for å se den flotte filmen om verneombudet vårt Magne.

I Sikkerhetsuka på Taraldrud, har vi hatt en rekke aktiviteter innenfor temaene risiko og beredskap, som har understøttet årets slagord «Kom hjem hel». Dersom noen observerte brannbiler på vei til byggeplassen i går, var det i anledning en beredskapsøvelse, hvor vi testet både evakuering, brannslukning og redning. Politiet har også deltatt aktivt i vår Sikkerhetsuke, med foredrag om arbeidet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og hvordan holde hodet kaldt i en beredskapssituasjon. Vi tar med oss inspirasjon fra årets Sikkerhetsuke videre i det daglige HMS-arbeidet, som må skapes og gjenskapes hver dag.

Tøy og bøy!

Bedriftsfysioterapeuten lærer oss enkle og gode øvelser for styrke og smidighet.

 

 

 

21 mai

Oppdatert informasjon om turveier

avatar

Skanska

E-post

Vi har i løpet av helgen fått flere henvendelser om vanskelig fremkommelighet i omlagt turvei-trasé. I området utføres det nå anleggsarbeider for Oppegård kommune (reservevann og lysløyper) og for Justis- og beredskapsdepartementet (infrastruktur til beredskapssenteret i østlig del av Fløisbonnveien). Det er to ulike Skanska-prosjekt som utfører arbeidene  for hhv. Oppegård kommune og Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tette grensesnitt, så aktørene har hele veien hatt tett dialog vedr. planlegging, tilrettelegging og informasjon om omlegging av turveier.

Basert på henvendelsene gjennom helgen, er det gjort noen grep for forbedret tilrettelegging av turveiene. Se informasjon i illustrasjonene under, og på Oppegård kommune sine informasjonssider her.

Fløisbonnveien kan igjen benyttes som turvei, men alle bes vise aktsomhet under ferdsel.

Alternative turveier i området Bjørndal – Grønnliåsen – Ødegården

10 mai

Anleggsarbeider i Fløisbonnveien og turvei-status

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved beredskapssenteret har det siden i fjor høst foregått anleggsarbeider i Fløisbonnveien. I forbindelse med anleggsarbeidene er turveien, som vi tidligere har informert om i denne bloggen, midlertidig lagt om. Tidligere denne uken fikk vi en henvendelse med spørsmål om hvor alternativ turveitrasé nå går. Illustrasjonen viser alternativ turvei langs Fløisbonnveien. Alternativ turveitrasé må benyttes frem til skoleferien.

Blå linje viser alternativ turvei-trasé, med varighet til skoleferien. Oransje linje viser stengt delstrekning i Fløisbonnveien.

Oppegård kommune har også utarbeidet informasjon om prosjektet og alternative turveier her

For øvrig vil det fredag 10.05 bli skutt 2 mindre salver for en grøft ved PNB.

26 april

Informasjon om byggearbeidene frem til sommerferien

avatar

Skanska

E-post

Her kommer informasjon om status for fremdrift og hovedarbeidene som vil foregå på Taraldrud frem til sommerferien.

Sprengningsarbeidene som har pågått siden april i fjor er så godt som avsluttet. Det er utført 546 salver og sprengt ut nesten 160 000 m3 siden oppstart. Det gjenstår noen få mindre salver i forbindelse med utendørs skytebane på treningsområdet, som vil bli utført når prosjektering av denne er ferdig. Knusevirksomheten som har pågått siden uke 40 i fjor ble avsluttet før påske, og all sprengstein er dermed knust ned til fraksjoner som kan gjenbrukes i fyllinger internt.

Når det gjelder grunn- og utomhusarbeider i kommende periode, vil VA-arbeider og boring for grunnvarme fortsette, og i tillegg vil pussing av voller med fyllmasser og grøntarbeider starte opp.

Betongarbeidene startet opp i august i fjor, og fortsetter for fullt i hele perioden. Flere av byggene vil reise seg til sin fulle høyde, og fasademontasje, samt innredningsarbeider fortsetter å følge suksessivt etter.

Anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Er det noe du lurer på i forbindelse med de kommende arbeidene, er det bare å ta kontakt via e-post adressen på denne bloggen.

Hovedområdet uke 17

Treningsområdet uke 17

5 april

Ny friluftsbro

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med friluftstraseen fra Oppegård til Østmarka pågår for fullt. Skanska har nettopp inngått kontrakt med MSS fra Jæren om å bygge den nye broen som inngår i traseen. Broen skal produseres i komposittmateriale, og er en ny og moderne byggeteknikk fra offshore-industrien i Nordsjøen. Dette er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år. Broen produseres i Nederland, før den sendes på lekter til Norge og monteres på Taraldrud i løpet av en dag.

På illustrasjonen ses en skisse på hvordan dette kan ta seg ut den dagen det står ferdig, sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Broen skal være fire meter bred og tåle en stor løypemaskin for vinterens skiløyper. Planlagt ferdigstillelse av traseen og broen er til vintersesongen -19/20.

Illustrasjon av friluftsbroen sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset

Den nye friluftsbroen vil krysse adkomstveien til senteret rett før adkomstveien svinger (sør-vest for det røde skuret på vestre side av tunet)

21 mars

Grunnarbeider i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i blogginnlegg i uke 44 2018, har Oppegård kommune startet opp arbeidene med legging av rørgate for reservevann fra Oslo kommune, samt bygging av lysløyper i deler av den samme traséen. I denne forbindelse har det pågått anleggsarbeider i Grønliåsen og i Fløisbonnveien siden uke 44 i fjor, og deler av Fløisbonnveien har i denne sammenheng vært stengt.

Denne uken  har PNB startet opp grunnarbeider i vår del av traséen. Det innebærer at delstrekningen i østre del av Fløisbonnveien, mellom fremtidig adkomstvei til PNB og turvei til Doggebu, blir midlertidig stengt i en periode på 6-7 uker fremover. Oppegård kommune’s arbeider i vestre del av traséen, mellom Sprett aktivitetspark (tidligere Hurlumheihuset) og turveien til Doggebu, vil etappevis være stengt frem til sommerferien.

Skiløypetraséen må fortsatt benyttes som alternativ turvei, iht. informasjon fra Oppegård kommune her og skilting i området.

15 mars

Varme fra grunnfjellet til snøsmelteanlegg

avatar

Skanska

E-post

Denne måneden startet arbeidene med av boring av 4 stk 1500 m dype borehull for snøsmelteanlegg til helikopterlandingsplassen. Arbeidet utføres som et pilotprosjekt, med støtte fra Enova. Prosjektets fagleder for VVS har i anledning oppstart av arbeidene skrevet et innlegg til oss om pilotprosjektet:

En av hovedmålsetningene ved PNB er at senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. Det er derfor viktig at det ikke er is og snø på helikopterlandingsplass og oppstillingsplass utenfor hangaren. Den tradisjonelle løsningen med å benytte strøm i en el-kjel for snøsmelteanlegg er en kostbar metode i drift, og i prosjektutviklingen på PNB ble det besluttet å benytte varme fra grunnfjellet til oppvarming av helikopterlandingsplassen, samt til noen andre viktige arealer utendørs. Senteret for øvrig varmes med varmepumper med energibrønner på 300 m. Overskuddsvarme fra kjøling lagres i disse brønnene fra sommersesongen til vintersesongen. Bruk av dype borehull er i svært liten grad benyttet i Norge tidligere. Prosjektet på Taraldrud er det andre i Norge som henter varme fra så dype borehull. Det er et pilotprosjekt som blir støttet av Enova.

Det første snøsmelteanlegg med varme fra dype borehull er på Gardermoen

Sammenliknet med tradisjonell løsning med strøm i en elektrokjel til oppvarming, vil det bli mellom 200 og 300 kr/m2 billigere i driftskostnader per år for å drive snøsmeltingen. Ved å gjøre det på denne måten blir driftskostnadene ikke påvirket av store endringer i strømpris vi bl.a. har sett denne vinteren. Prosjektet vil gi en betydelig reduksjon i kjøpt energi og spesielt effektuttak og samtidig bidra til at ny teknologi blir tatt i bruk.

Hvert borehull er beregnet å gi 100 – 150 kW varme, og eneste energi som må tilføres er til å pumpe vann rundt i systemet. Nede i brønnen er det forventet at temperaturen på fjellet er ca. 30 °C. Temperaturen på vannet opp fra de dype brønnene forventes å holde mellom 10 og 15 °C avhengig av hvor mye energi som til enhver tid hentes ut. I og med at denne energien er «gratis» så vil snøsmelteanlegget stå på hele vinteren, og sørge for optimale forhold på uteområdene. Levetid for systemet er forventet å være minst like lang som byggene på senteret, da det er få komponenter og driftssikre løsninger. På dager med store snøfall må det fortsatt brøytes, men det vil ikke være is og rester av snø igjen slik at flyoperasjonene kan gjennomføres uhindret.

Den 14. mars var Enova på befaring på byggeplassen. Enova har støttet dette pilotprosjektet med inntil 40% av investeringskostnaden. Det gjør de for å bidra til at prosjektet blir realisert og for betydelig energi- og spesielt effektbesparelse. Det er viktig for Enova at denne måten å hente grunnvarme blir prøvd ut og man vinner erfaring i å bore så dypt med vanlig boreutstyr. På denne måten blir ny teknologi introdusert, og energi- og klimamål oppfylt.

Tusen takk til faglig leder VVS i prosjektet for et informativt innlegg om arbeidet med snøsmelteanlegg på Taraldrud. Om man er interessert i å lese mer om Enovas befaring i går, finner mann dette på bygg.no og snart også på AT.no.

8 mars

Salve nr 500 skutt denne uken

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble salve nr 500 skutt på tomta for beredskapssenteret, som innebærer at det aller meste av sprengningsarbeidet er ferdig. Det er boret 63 000 bormeter, samme avstand som fra Ski til Steinkjær!

Sprengningsarbeid er høyrisiko-arbeid, og det er et stadig høyt fokus på riktig dimensjonering, tildekking, varsling og evakuering. Noen har kanskje lagt merke til at lydsirenen som varsler nye salver har en høyere lydstyrke enn i fjor. Det ble innført f.o.m. februar måned, for at personell som arbeider innendørs i bygninger som begynner å lukke seg også skal kunne høre sirenen godt.

Det er tidligere meldt at sprengningsarbeidet skulle avsluttes i løpet av februar 2019, men Skanska’s underentreprenør for sprengningsarbeid varsler at det vil pågå noe sprengningsarbeid i en begrenset periode fremover. Årsaken til at man ikke er helt ferdig, slik som tidligere varslet, er stor aktivitet på byggeplassen som har gitt noen begrensninger ift. mulige angrepspunkt, og at det er avdekket noe mer fjell enn det som ble kartlagt på forhånd. Vår UE fortsetter å varsle om når salver skal skytes via www.nabovarsling.no.

Knusevirksomheten pågår fortsatt, og vil avsluttes til påske, etter planen.

Hovedområdet uke 9. Grøftesprengning foregår nå i et område rundt hovedbygget, godt koordinert med de andre arbeidene.

2 mars

Markering av 1 år siden oppstart på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Skanska markerte 1. mars at det var 1 år siden vi startet opp byggearbeidene på Taraldrud. Det ble grillet pølser i lunsjpausen og servert til alle som arbeider på byggeplassen. Prosjektleder i Skanska sa noen ord i anledningen, og la vekt på at prosjektet så langt er utført uten alvorlige personskader, og at planlagte milepeler er holdt. Det er et krevende prosjekt med stram fremdrift, så det ble gitt honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned.

Nå fortsetter det intensive arbeidet, og det skal jobbes iherdig videre for å nå nye milepæler og mål.

Grilling i strålende vårvær

Skanska’s prosjektleder Jonny Hermansen gir honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned

15 februar

Montasjearbeid uke 8-10

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med dekkemontasje, vil det foregå kveldsarbeid på beredskapssenteret noen kvelder i uka, i uke 8-10. Årsaken til kveldsarbeidet er at Skanska, av sikkerhetsmessige årsaker, skiller montasjearbeidene og andre bygningsmessige arbeider i tid. Montasje av dekker innebærer løfting av store og tunge elementer, og skal aldri utføres over andre som arbeider på byggeplassen. Skanska vil derfor utføre montasjen etter vanlig arbeidstid for helt å unngå samtidighet med andre arbeider.

Kveldsarbeidet, som hovedsakelig vil foregå i tidsperioden 17-24 vil ikke innebære støy til omgivelsene. Grunnen til at vi varsler om dette, er at man på kveldstid vil kunne observere aktivitet i en tårnkran, samt inntransport til byggeplassen av 2-3 trailerlass – som altså er planlagt av rent sikkerhetsmessige årsaker.

Eksempelbilde, lånt av Loe Elementmontasje

Eksempelbilde, lånt av Element og spesialtransport AS