Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

Gjennomføring av anleggsvirksomheten

Prosjektet Politiets Nasjonale Beredskapssenter gjennomføres av Skanska Norge AS som totalentreprenør for Justis- og beredskapsdepartementet som byggherre. Planlagt byggetid på 30 måneder fra mars 2018 til september 2020. Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra september 2020 frem til senteret er i full operativ drift fra medio desember 2020.

Byggetiden er delt inn i 5 hovedfaser:

1. Hogst, rigg og grunnarbeid VA

2. Resterende grunnarbeider, fundamentering og råbygg

3. Takkonstruksjoner og fasader

4. Innredning og tekniske fag

5. Resterende arbeider

Her vil Skanska orientere om pågående arbeider i inneværende faser:

Naboinformasjon første fase:

Arbeidene som inngår i første fase, er anleggsaktivitetene tilrigging, hogst, sprengning for byggegrop og VA, samt massetransport.

Etablering av anleggsvei fra Taraldrudkrysset, samt riving og hogst påbegynnes 01.03.18. I perioden mars-april 2018 vil anleggsveier etableres, inkl. skilting og sperring, vegetasjon fjernes og matjord rankes for senere reetablering av grøntarealer.

Sprengningsarbeider for byggegrop foregår i perioden april – juni 2018. Anleggsaktivitet og byggearbeid vil pågå kl 07-20 på hverdager, og lørdag 07-18. Her er flere detaljer om arbeidstiden.

Etablering av ny anleggsvei fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypen. Se innlegg om omlagt skiløpe.

Basert på erfaringsdata fra målinger av støy fra sammenlignbar bygge- og anleggsaktivitet, er det vurdert at bygge- og anleggsarbeidene ikke vil overstige støygrenser iht. grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 – tabell 4 og 5.

Det vil bli mulig å abonnere på SMS varsling av sprengningsarbeid. Informasjon om hvordan man går frem for å gjøre dette blir publisert her i forkant av oppstart sprengningsarbeid.

Naboinformasjon andre fase:

Informasjon om arbeider i fase 2 kan du lese her.

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.