Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 januar

Godt Nytt År!

avatar

Skanska

E-post

2020 er så vidt i gang, og dette blir et spennende år på Taraldrud. I år skal beredskapssenteret ferdigstilles og de nasjonale bistandsressursene blir operative her. For Skanska sin del er det 2 store milepæler som gjelder: I løpet av mars-april 2020 starter testing og igangkjøring av tekniske anlegg og 1. september 2020 er det overtakelse, som betyr at senterets brukere overtar eierskapet. Perioden fra september til desember 2020 er testperiode for brukerne og senteret skal etter planen  være fullt operativt innen utgangen av året.

Forberedelser til innflytting og idriftsettelse av senteret er også organisert som et prosjekt, det såkalte «Mottaksprosjektet». Fremdriften i dette prosjektet går også helt etter planen. Som en kuriositet, kan de som er interessert i å lese litt om delprosjektet knyttet til helikopteranskaffelsen lese om dette her: https://marstrand.no/2020/01/06/beste-praksis-prosjektledelse-politiets-helikopter-levert-til-rett-tid-og-under-budsjett/.

Denne uken hadde vi besøk av et av de nye politihelikoptrene, se bilde under og omtale av besøket i lokalavisen her.

Når det gjelder ytterligere informasjon om prosjektet, og hvilke saker som drøftes med nabokommunene, kan de som er interessert lese mer om dette i referatene fra Dialogmøter med nabokommunene. Dialogmøtene har vært gjennomført hvert kvartal siden oppstart av anleggsfasen i 2018. Hensikten med møtene er bl.a. å sikre god informasjonsflyt og dialog med representanter for nabokommunene, som igjen representerer sine innbyggere. Sakene som drøftes i møtene er i hovedsak knyttet til status og oppfølging av tiltak i miljøoppfølgingsplanen for beredskapssenteret. Referater fra møtene er tilgjengelig her: https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/. Neste dialogmøte er i begynnelsen av mars, og agenda publiseres samme sted som referatene.

Vi ønsker med dette et riktig godt nytt år!