Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

21 mars

Grunnarbeider i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i blogginnlegg i uke 44 2018, har Oppegård kommune startet opp arbeidene med legging av rørgate for reservevann fra Oslo kommune, samt bygging av lysløyper i deler av den samme traséen. I denne forbindelse har det pågått anleggsarbeider i Grønliåsen og i Fløisbonnveien siden uke 44 i fjor, og deler av Fløisbonnveien har i denne sammenheng vært stengt.

Denne uken  har PNB startet opp grunnarbeider i vår del av traséen. Det innebærer at delstrekningen i østre del av Fløisbonnveien, mellom fremtidig adkomstvei til PNB og turvei til Doggebu, blir midlertidig stengt i en periode på 6-7 uker fremover. Oppegård kommune’s arbeider i vestre del av traséen, mellom Sprett aktivitetspark (tidligere Hurlumheihuset) og turveien til Doggebu, vil etappevis være stengt frem til sommerferien.

Skiløypetraséen må fortsatt benyttes som alternativ turvei, iht. informasjon fra Oppegård kommune her og skilting i området.