Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

15 mars

Varme fra grunnfjellet til snøsmelteanlegg

avatar

Skanska

E-post

Denne måneden startet arbeidene med av boring av 4 stk 1500 m dype borehull for snøsmelteanlegg til helikopterlandingsplassen. Arbeidet utføres som et pilotprosjekt, med støtte fra Enova. Prosjektets fagleder for VVS har i anledning oppstart av arbeidene skrevet et innlegg til oss om pilotprosjektet:

En av hovedmålsetningene ved PNB er at senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. Det er derfor viktig at det ikke er is og snø på helikopterlandingsplass og oppstillingsplass utenfor hangaren. Den tradisjonelle løsningen med å benytte strøm i en el-kjel for snøsmelteanlegg er en kostbar metode i drift, og i prosjektutviklingen på PNB ble det besluttet å benytte varme fra grunnfjellet til oppvarming av helikopterlandingsplassen, samt til noen andre viktige arealer utendørs. Senteret for øvrig varmes med varmepumper med energibrønner på 300 m. Overskuddsvarme fra kjøling lagres i disse brønnene fra sommersesongen til vintersesongen. Bruk av dype borehull er i svært liten grad benyttet i Norge tidligere. Prosjektet på Taraldrud er det andre i Norge som henter varme fra så dype borehull. Det er et pilotprosjekt som blir støttet av Enova.

Det første snøsmelteanlegg med varme fra dype borehull er på Gardermoen

Sammenliknet med tradisjonell løsning med strøm i en elektrokjel til oppvarming, vil det bli mellom 200 og 300 kr/m2 billigere i driftskostnader per år for å drive snøsmeltingen. Ved å gjøre det på denne måten blir driftskostnadene ikke påvirket av store endringer i strømpris vi bl.a. har sett denne vinteren. Prosjektet vil gi en betydelig reduksjon i kjøpt energi og spesielt effektuttak og samtidig bidra til at ny teknologi blir tatt i bruk.

Hvert borehull er beregnet å gi 100 – 150 kW varme, og eneste energi som må tilføres er til å pumpe vann rundt i systemet. Nede i brønnen er det forventet at temperaturen på fjellet er ca. 30 °C. Temperaturen på vannet opp fra de dype brønnene forventes å holde mellom 10 og 15 °C avhengig av hvor mye energi som til enhver tid hentes ut. I og med at denne energien er «gratis» så vil snøsmelteanlegget stå på hele vinteren, og sørge for optimale forhold på uteområdene. Levetid for systemet er forventet å være minst like lang som byggene på senteret, da det er få komponenter og driftssikre løsninger. På dager med store snøfall må det fortsatt brøytes, men det vil ikke være is og rester av snø igjen slik at flyoperasjonene kan gjennomføres uhindret.

Den 14. mars var Enova på befaring på byggeplassen. Enova har støttet dette pilotprosjektet med inntil 40% av investeringskostnaden. Det gjør de for å bidra til at prosjektet blir realisert og for betydelig energi- og spesielt effektbesparelse. Det er viktig for Enova at denne måten å hente grunnvarme blir prøvd ut og man vinner erfaring i å bore så dypt med vanlig boreutstyr. På denne måten blir ny teknologi introdusert, og energi- og klimamål oppfylt.

Tusen takk til faglig leder VVS i prosjektet for et informativt innlegg om arbeidet med snøsmelteanlegg på Taraldrud. Om man er interessert i å lese mer om Enovas befaring i går, finner mann dette på bygg.no og snart også på AT.no.