Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

19 desember

Dialogmøter

avatar

Skanska

E-post

Forrige uke ble det 4. dialogmøtet mellom prosjektet og nabokommunene Ski, Oppegård og Oslo ved bydel Søndre Nordstrand gjennomført. Skanska er vertskap for dialogmøtene, og bidrar til agendaen med informasjon om status på krav og tiltak i miljøoppfølgingsplanen i anleggsfasen og andre aktuelle oppfølgingssaker. Justis- og Beredskapsdepartementet, Politiet og prosjektledelsen bidrar også til de faste agendapunktene, som dekker oppfølging av krav i reguleringsplan, herunder miljøoppfølgingsplan (MOP), Stortingets anmodningsvedtak, status kompenserende tiltak, aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret  og informasjonsutveksling/dialog om eventuelle andre aktuelle saker. Kommunene deltar med representanter fra bl.a. Plan, Utbygging, Miljørettet helsevern og rådgivere knyttet til de aktuelle saker som skal drøftes. Referat fra møtene ligger tilgjengelig i kommunenes arkiver.

I desembermøtet var kommunikasjonsplan for oppstart driftsfase (dvs. hva det skal informeres om i forkant av og underveis når det gjelder politiets oppstart på senteret) hovedtema, og Politiet la frem et forslag for drøfting med kommunenes representanter. Møtet ble avsluttet med omvisning på byggeplassen, ledet av prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt. Her er noen bilder tatt samme dag, i strålende vintervær.

Prosjektleder for Politiets mottaksprosjekt ledet en omvisning på byggeplassen etter dialogmøtet

Taraldrud uke 50. Adkomstvei og kryssende turvei

Taraldrud uke 50. Deler av hovedbygget og FATO

Taraldrud uke 50. Treningsområdet