Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

12 oktober

Omlegging av turvei

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med riving av de to røde husene i Fløisbonnveien starter i uke 42, og i denne forbindelse legges turveien i en ny trasé på sydsiden av tunet ved Taraldrudhytta. Den omlagte traséen er gruset opp og det blir tilrettelagt for god fremkommelighet for både gående og syklister.

I illustrasjonen under er gammel turvei markert med rød linje, og midlertidig omlagt turvei for gående og syklister markert med gul linje. Den mørke blå linjen er midlertidig omlagt skiløypetrasé som blir klar til vinteren. Det blir også skiltet på stedet.

Den midlertidige omleggingen vil være i drift i ca 1 år, frem til permanent tur- og skiløypetrasé er ferdigstilt. I illustrasjonen er fremtidig tur- og skiløype markert med lys blå linje. Den permanente tur- og skiløypetraséen kommer til å bli lagt over en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret, og er altså planlagt ferdigstilt høsten 2019.

Vi håper omleggingen ikke vil medføre ulemper for turgåere til/fra marka – og tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen om det skulle være noe dere har på hjertet.

Rød linje: Gammel turtrasé i Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørk blå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lys blå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé