Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

10 august

Informasjon om anleggsarbeider høsten 2018

avatar

Skanska

E-post

Prosjektets første fase, hogst, rigg, grunnarbeid VA, har pågått siden oppstart i mars og gjennom sommeren, og er utført helt etter planen. Byggeprosjektet går høsten 2018 inn i en ny fase, hvor fundamentering av byggene og betongarbeider for hovedbygget starter opp.

Fundamenteringsarbeidene vil bl.a. være boring og setting av stålkjerne- eller KC-peler, det er altså ikke lagt opp til verken spunting eller ramming av peler. Sprengningsarbeidene fortsetter frem til jul, hovedsakelig i den nordre delen av anlegget.

Prosjektet har underskudd på steinmasser og i løpet av våren er det kjørt inn stein som skal brukes i fyllinger for veier og plasser. I september vil det etableres et lokalt knuseverk for å få de rette fraksjonene på steinmassene til fyllingene. Knusearbeidene vil pågå 3-4 måneder. Arbeidstiden for knuseverket begrenses til kun å foregå innenfor varslet tidsrom for de mest støyende arbeider. Her er informasjon om arbeidstiden.

Vi vil benytte anledningen til å takke grunnentreprenøren for vel gjennomført arbeid i første fase. Dyktige arbeidsledere og maskinkjørere har gjort en grundig jobb! Nå går vi en travel høst i møte, og Skanska ser i neste fase av prosjektet frem til å vise hva vi kan få til av godt betonghåndverk.

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.

Kran 3 ble montert i uke 32. Nå er vi rigget for effektiv betongproduksjon i neste fase.

6 juli

Uke 27

avatar

Skanska

E-post

Denne ukens høydepunkt var montering av tårnkran 2. Montasjen er en prosess som går over 3 dager, se bildeserie. Etter selve kranmontasjen blir det montert antikollisjonssystem i tårnkranene. Det er et system som har kontroll på hvor løpekattene (det er det wire-festet på en heisekran heter) og  utliggerne på de ulike kranene er i forhold til hverandre, slik at de ikke kan kollidere. Tårnkran 3 monteres i midten av august, og fra det tidspunktet er vi fullt rigget for betongarbeidene for hovedbygget.

Bildeserie over kranmontasjen:

Dag 1 reises tårnet (38 m):

 

Dag 2 monteres utligger (60 m)

Dag 3 heises og monteres utligger på plass

Bloggen tar sommerferie til og med uke 30. Med dette ønskes alle lesere en riktig god sommer.

29 juni

avatar

Skanska

E-post

I dagens blogginnlegg intervjuer vi anleggsleder i Skanska Espen Rudshaug. Espen har vært anleggsleder i Skanska i 8 år, er fra Oppegård og har ledet arbeidene på byggeplassen siden oppstart i mars.

1. Hva er spesielt med dette prosjektet for deg?
Det er først og fremst veldig inspirerende å bidra til et så samfunnsnyttig prosjekt. Det er også spennende å bli kjent med brukerne i Politiet. Dette er enheter som jeg fra før av visste lite om.
Når det gjelder mitt ansvarsområde; så har vi en utfordrende fremdriftsplan. Mye arbeid skal utføres på kort tid, og vi skal jobbe godt for å bli ferdige i tide. Imidlertid er vi kommet godt i gang, og hele teamet vil stå på for å komme i mål til avtalt tid.

2. Hva er det mest utfordrende/verste og hva er det beste med å være prosjektleder på beredskapssenteret?
Det mest utfordrende ved jobben må være ansvaret for sikkerhet til alle som arbeider på prosjektet. En alvorlig ulykke er det verste vi kan oppleve. Tross alle våre forhåndsregler, har vi ingen garanti mot at det kan skje ulykker.
Det beste er helt klart å se hvor mye man kan få til ved å jobbe i lag og få alle til å trekke i samme retning. Det er motiverende å se at prosjektet skrider frem som følge av innsats fra mange dyktige kollegaer.

3. I disse ferietider: Har du en sommerhilsen til oss? Og eventuelt en agurknyhet?
Områdets ny landemerke, tårnkran 1, som er godt synlig, er ca. 45 m høy. Til de som lurer på hvorfor den beveger seg når den ikke er i bruk, så kan jeg si at den fungerer som en værhane. For å unngå at den blåser over ende, retter den seg etter vinden.

Espen Rudshaug, anleggsleder Skanska

Riktig god sommer til alle berørte!

22 juni

Informasjon om arbeid i sommer

avatar

Skanska

E-post

For å klargjøre for arbeidene som starter opp etter ferien, kommer Skanska’s underentreprenør Marthinsen & Duvholt til å utføre grunnarbeider på Taraldrud i sommer.

Arbeidene som vil pågå gjennom sommeren er massetransport og utlegging av masser i fyllinger for bl.a. støyvoller og tilkomstveier. Det blir også utført arbeider på helikopterlandingsplassen, med utlegging og komprimering av masser.

Sprengningsarbeidene pågår frem t.o.m. uke 27, så blir det en pause i sprengningsarbeidene i ukene 28, 29 og 30. I uke 28-30 innskrenkes også de arbeidene som støyer mest (pigging) til å pågå mellom kl. 09-19.

Midt i bildet er helikopterlandingsplassen, såkalt FATO (Final Approach and Takeoff). Her pågår det arbeider med utlegging av masser og komprimering.

Vi minner om at det er opprettet egen SMS-varsling for naboene ved sprengningsarbeid. Ved å registrere mobilnummeret ditt på www.nabovarsling.no, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Tjenesten er gratis. Du kan melde deg av tjenesten ved å gå inn på samme nettsted.

 

15 juni

Informasjon til turgåere i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Nå har det lenge vært herlig turvær, og mange turgåere benytter seg av Fløisbonnveien som atkomstvei for turer i Østmarka. Skanska har helt siden vi startet opp med anleggsarbeidene i vinter hatt ekstra oppmerksomhet på sikkerheten i området der turveien krysser anleggsveien.

Det er skiltet og satt fartsbegrensninger for anleggstrafikken, og tidligere denne måneden ble det satt opp informasjonsbannere langs turveien, på hver side av punktet der turveien krysser anleggsveien. Bannerne gir en påminnelse til turgåere om å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser anleggsveien.

De største bilene har store blindsoner, som er viktig å huske på enten man er bilist eller myk trafikant. Skanska har sendt informasjon til de faste transportselskapene som kjører til og fra anlegget om at sjåførene også følger oppfordringen på bannerne om å vinke tilbake eller signalisere på annen måte om at de har sett deg.

Vink til lastebilsjåføren, så vinker han tilbake. Man må få øyekontakt eller vinke til sjåfør.

Pass på, her kjører store biler. Vink til den som kjører lastebil eller traktor, så kan du gå.

Skanska kommer her med en vennlig henstilling til foreldre og foresatte om å snakke med barna sine om hvor viktig det er å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser foran, eller går bak biler som rygger. Bruk gjerne bannerne våre som illustrasjon i en samtale, disse har vært brukt på skoler og barnehager tidligere, og gjelder jo uansett når og hvor man ferdes i trafikken.

Ny permanent ski-/friluftstrasé med bro over adkomstveien vil stå ferdig senest vinteren 2019/20. Dette vil gjøre at turveien/skiløypa vil krysse over atkomstveien til beredskapssenteret, og turtraséen fra Oppegård til Østmarka vil gå i en egen trasé utenom trafikkert vei til senteret.

6 juni

Flere bilder i fugleperspektiv

avatar

Skanska

E-post

Vi la merke til at lokalpressen likte dronebildene vi presenterte her på bloggen i midten av mai, og bildene ble til og med adoptert til egen nyhetsreportasje. Prosjektet har også registrert at enkelte har etterlyst bilder som viser beredskapssenteret og omgivelsene, og derfor deler vi nå noen flere bilder i fugleperspektiv.

Bildene viser status for arbeidene i uke 23. De 2 første bildene viser treningsområdet i forgrunnen og omkringliggende omgivelser i sydvest. Det tredje bildet viser beredskapssenteret med omgivelser og bebyggelse i nordvest.

4 juni

Første betongstøp

avatar

Skanska

E-post

En liten milepæl ble nådd i uke 22; første betongstøp utført. Det skal monteres 3 tårnkraner på byggeplassen, og fundamentet for den første kranen ble støpt siste dag i mai. Kranen monteres i første halvdel av juni.

 

22 mai

Fugleperspektiv på grunnarbeidene

avatar

Skanska

E-post

Dagens innlegg viser de pågående grunnarbeidene fra et fugleperspektiv. Begge bildene er tatt i uke 20 2018.

Midt i bildet skimtes konturene av byggegropa for hovedbygget, hvor hoveddelene av sprengningsarbeidene nå pågår. Til høyre i bildet er steinfylling for rullebanen (FATO). Snipetjern ligger til venstre i bildet, vest for byggetomta.

Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget. Dette viser påbegynte steinfyllinger for utrykningsvei og vollene rundt treningsområdet.

Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, og vi er godt i rute for oppstart av betongarbeidene i august.

 

4 mai

Status sprengningsarbeider

avatar

Skanska

E-post

Sprengningsarbeidene på Taraldrud startet opp for 1 måned siden, med første salve 4. april. Siden da er det boret nesten 10 000 meter og sprengt ut cirka 35 000 m3 i byggegropa for hovedbygget. 33 salver er skutt.

Det er montert rystelsesmålere for overvåkning av om salvene påvirker omkringliggende konstruksjoner og bygg. Salvene som hittil er skutt ligger godt under grenseverdi. Det som tydeligst kan merkes i omgivelsene når en salve går, er lufttrykket som oppstår når salven skytes. Dette kan merkes som et vindkast i avstander opp til flere hundre meter unna, avhengig av størrelse på salven, terreng, vær og vindretning.

Volumet som hittil er sprengt ut, er cirka halvparten av volumet som skal sprenges for hovedbygget. Når sprengningsarbeidene for hovedbygget er ferdig i begynnelsen av juni, vil arbeidet med sprengning for bl.a. grøfter og andre bygg fortsette inne på tomta, og dette vil pågå ut året. Totalt er det ca. 150 000 m3 som skal sprenges. All sprengstein gjenbrukes i fyllinger og veier på anlegget, det vil si at det ikke er massetransport ut av anlegget.

Har du andre spørsmål om sprengningsarbeidene, eller lurer på noe, kan henvendelsene sendes til post.beredskapssenteret@skanska.no

 

20 april

Status uke 16

avatar

Skanska

E-post

Denne uken startet med besøk av Oppegård Avis, som intervjuet anleggsleder og HMS-rådgiver i prosjektet. Vi tar med et sitat fra intervjuet her: «– Prosjektet går som det skal, og vi har ikke møtt på noen uforutsette hindringer. Det vi hovedsakelig jobber med nå, er sprengning og graving av det som skal bli sentralområdet, hvor landingsplass for helikopter og kontorbygg skal være, forklarer anleggsleder i Skanska, Espen Rudshaug».

Her er et par bilder tatt den siste uten. Bilde 1 viser 100 tonns gravemaskin som laster ut sprengstein til internt gjenbruk i fylling på anlegget. Bilde 2 viser det snart ferdig demonterte Våningshuset, som flyttes til Follo museum for gjenoppbygging.

Ellers vil vi opplyse om at det er planlagt en beredskapsøvelse på Taraldrud onsdag 25. april. Utrykningskjøretøy vil kjøre til og fra anlegget denne dagen, med bakgrunn i en planlagt øvelse i forbindelse med Skanska’s årlige Sikkerhetsuke.