Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

20 april

Status uke 16

avatar

Skanska

E-post

Denne uken startet med besøk av Oppegård Avis, som intervjuet anleggsleder og HMS-rådgiver i prosjektet. Vi tar med et sitat fra intervjuet her: «– Prosjektet går som det skal, og vi har ikke møtt på noen uforutsette hindringer. Det vi hovedsakelig jobber med nå, er sprengning og graving av det som skal bli sentralområdet, hvor landingsplass for helikopter og kontorbygg skal være, forklarer anleggsleder i Skanska, Espen Rudshaug».

Her er et par bilder tatt den siste uten. Bilde 1 viser 100 tonns gravemaskin som laster ut sprengstein til internt gjenbruk i fylling på anlegget. Bilde 2 viser det snart ferdig demonterte Våningshuset, som flyttes til Follo museum for gjenoppbygging.

Ellers vil vi opplyse om at det er planlagt en beredskapsøvelse på Taraldrud onsdag 25. april. Utrykningskjøretøy vil kjøre til og fra anlegget denne dagen, med bakgrunn i en planlagt øvelse i forbindelse med Skanska’s årlige Sikkerhetsuke.

10 april

Arbeidstid i anleggsfasen

avatar

Skanska

E-post

Det har kommet en henvendelse fra en av leserne til bloggen, med spørsmål om hvor sent det hver kveld skal foregå anleggsarbeid på senteret. Skanska vil her redegjøre for planlagt arbeidstid.

I anleggsfasen planlegges hovedtyngden av våre arbeider mandag – fredag 07-20, og lørdag 07-18. Med hovedtyngden av arbeider menes grunnarbeider og betongarbeider som vil kunne medføre anleggsstøy til omgivelsene (f.eks. graving, boring, massetransport og forskalingsarbeid). Sprengningsarbeidene (bl.a. skyting av salver og pigging) foregår 07-19.

Skanska er opptatt av å opprettholde et godt naboforhold i anleggsperioden, og vil tilrettelegge slik at de støyende aktivitetene er innenfor reguleringsbestemmelsenes krav til anleggsstøy og samtidig til minst mulig sjenanse. Det er i utgangspunktet anledning til å ha døgnkontinuerlig drift innenfor reguleringsbestemmelsene, men det er ikke lagt opp til dette.

I tillegg til tidsrommet for hovedtyngden av aktiviteter beskrevet over, vil det unntaksvis kunne forekomme aktivitet på anleggsområdet fra kl 06 og før kl 22, men dette vil være aktiviteter som ikke støyer til omgivelsene (f.eks. betongstøp, rydding, tilrigging).

Tabellen under gir en oversikt over planlagt arbeidstid for anleggsfasen.

Skanska utfører bemannede målinger med håndholdt utstyr for verifikasjon av at anleggsstøy er innenfor kravene. Målinger av aktiviteter i uke 14 og 15 bekrefter dette.

Dersom naboer likevel skulle oppleve sjenerende støy fra anleggsområdet, vil vi gjerne høre om det, slik at vi kan vurdere om det er ytterligere tilrettelegging som er mulig å gjøre. Henvendelsene kan sendes oss via e-post kontoen i denne bloggen.

 

6 april

Ny adkomstvei ferdig

avatar

Skanska

E-post

Denne uken er ny adkomstvei for anleggstrafikk fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret ferdig etablert. Det betyr at Fløisbonnveien ikke lenger vil bli brukt for inn-/uttransport til anlegget. Skanska takker for velvilje fra grunneier og skiløpere i fasen hvor anleggstrafikken kjørte midlertidig i Fløisbonnveien. Etter avtale med grunneier, vil skader på veien bli  utbedret når telen i veien har gått.

23 mars

Oppstart sprengningsarbeid uke 14

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i gjennomføring av anleggsvirksomheten her på bloggen, er sprengningsarbeid blant arbeidene som gjennomføres i første hovedfase, og er planlagt med oppstart i uke 14, dvs. uken etter påske.

Sprengningsarbeidene foregår inne på tomten, og i denne fasen i avstand 4-500 meter til nærmeste turveier langs Fløisbonnveien og Snipeåsen, og 7-800 meter til nærmeste bebyggelse. Arbeidstiden for sprengningsarbeidene er beskrevet her. Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå).

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning? Gå inn på vårt prosjekt under denne linken, og velg «Abonnér på varsling»: http://www.nabovarsling.no/

16 mars

Flytting av verneverdige bygninger

avatar

Skanska

E-post

I byggeprosjektets miljøoppfølgingsplan er det beskrevet at verneverdige bygninger fra tunet på Taraldrud skal flyttes for videre bevaring. Prosjektet har arbeidet med å finne interessenter som kunne ta i mot bygningene, og fant til slutt en løsning som partene anser som svært god: Flytting av bygningene til Follo museum på Seiersten.

Follo museum og Akershus bygningsvernsenter (MiA) stiller med fagkompetanse, og prosjektet bistår i arbeidet med demontering. Bildene er tatt utvendig og innvendig driftsbygningen som trolig er fra 1870-tallet. Her kan man lese mere om bygningene og hva som skjer videre: https://mia.no/follomuseum/taraldrud

 

9 mars

Dialog med nabokommunene

avatar

Skanska

E-post

Prosjektet har tett dialog med nabokommunene om oppfølging av bl.a. reguleringsbestemmelser og miljøoppfølgingsplanen. Det gjennomføres faste møter med Ski, Oppegård og Oslo kommune v/bydel Søndre Nordstrand. I tillegg til de faste dialogmøtene, gjennomføres også særmøter og befaringer på anleggsområdet for stedlige avklaringer. Her er et bilde tatt fra en befaring i går, om bygging av infiltrasjonsanlegg for anleggsvann.

2 mars

Byggearbeidet i gang

avatar

Skanska

E-post

Sylvi tok det første symbolske spadetaket

I går rullet de første maskinene våre inn på anleggsområdet for beredskapssenteret. Det var justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug som fikk æren av å ta det første spadetaket, her avbildet med noen fra Skanska’s prosjektteam.

I dagene fremover vil det i hovedsak foregå bygging av den nye adkomstveien fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset, ranking av matjord for senere å kunne benytte denne til reetablering av grøntarealer, samt forberedelser for flytting av 3 verneverdige bygninger til Follo museum.

20 februar

Informasjon om oppstart byggearbeider og midlertidig anleggstrafikk

avatar

Administrator

E-post

Justisdepartementet ved totalentreprenør Skanska starter nå med byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter. Målet er at naboer og friluftslivet belastes minst mulig. I første fase vil det bli etablert ny adkomstvei fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret (mørk blå linje i illustrasjonen under).

For å etablere denne adkomstveien, vil anleggstrafikken i perioden fra 1. mars kjøre inn til byggeplassen via Fløisbonnveien i 2-3 uker. Trafikken vil i denne perioden gå via Sam Eydes vei og videre inn Fløisbonnveien. Det etableres nødvendig skilting og arbeidsvarsling. Det kan dessverre forventes noen skader på Fløisbonnveien ved Taraldrud. Disse vil bli rettet opp så fort ny avkjørsel er etablert.

Den nye adkomstveien fra Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypa i et avgrenset område, ca 200 m mellom Snipetjernsbekken og E6.  I samråd med kommunene  Ski og Oppegård, samt Skiforeningen, er skiløypa derfor lagt i en alternativ løypetrasé forbi Taraldrudhytta (rød linje i illustrasjonen). Den nye midlertidige traséen vil bli skiltet. Vi beklager ulemper dette vil medføre.

Ny permanent ski-/friluftstrasé med broer over adkomstveien og E6 (lys blå linje) vil stå ferdig senest til vinteren 2019/20.