Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

15 juni

Informasjon til turgåere i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Nå har det lenge vært herlig turvær, og mange turgåere benytter seg av Fløisbonnveien som atkomstvei for turer i Østmarka. Skanska har helt siden vi startet opp med anleggsarbeidene i vinter hatt ekstra oppmerksomhet på sikkerheten i området der turveien krysser anleggsveien.

Det er skiltet og satt fartsbegrensninger for anleggstrafikken, og tidligere denne måneden ble det satt opp informasjonsbannere langs turveien, på hver side av punktet der turveien krysser anleggsveien. Bannerne gir en påminnelse til turgåere om å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser anleggsveien.

De største bilene har store blindsoner, som er viktig å huske på enten man er bilist eller myk trafikant. Skanska har sendt informasjon til de faste transportselskapene som kjører til og fra anlegget om at sjåførene også følger oppfordringen på bannerne om å vinke tilbake eller signalisere på annen måte om at de har sett deg.

Vink til lastebilsjåføren, så vinker han tilbake. Man må få øyekontakt eller vinke til sjåfør.

Pass på, her kjører store biler. Vink til den som kjører lastebil eller traktor, så kan du gå.

Skanska kommer her med en vennlig henstilling til foreldre og foresatte om å snakke med barna sine om hvor viktig det er å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser foran, eller går bak biler som rygger. Bruk gjerne bannerne våre som illustrasjon i en samtale, disse har vært brukt på skoler og barnehager tidligere, og gjelder jo uansett når og hvor man ferdes i trafikken.

Ny permanent ski-/friluftstrasé med bro over adkomstveien vil stå ferdig senest vinteren 2019/20. Dette vil gjøre at turveien/skiløypa vil krysse over atkomstveien til beredskapssenteret, og turtraséen fra Oppegård til Østmarka vil gå i en egen trasé utenom trafikkert vei til senteret.

6 juni

Flere bilder i fugleperspektiv

avatar

Skanska

E-post

Vi la merke til at lokalpressen likte dronebildene vi presenterte her på bloggen i midten av mai, og bildene ble til og med adoptert til egen nyhetsreportasje. Prosjektet har også registrert at enkelte har etterlyst bilder som viser beredskapssenteret og omgivelsene, og derfor deler vi nå noen flere bilder i fugleperspektiv.

Bildene viser status for arbeidene i uke 23. De 2 første bildene viser treningsområdet i forgrunnen og omkringliggende omgivelser i sydvest. Det tredje bildet viser beredskapssenteret med omgivelser og bebyggelse i nordvest.

4 juni

Første betongstøp

avatar

Skanska

E-post

En liten milepæl ble nådd i uke 22; første betongstøp utført. Det skal monteres 3 tårnkraner på byggeplassen, og fundamentet for den første kranen ble støpt siste dag i mai. Kranen monteres i første halvdel av juni.

 

22 mai

Fugleperspektiv på grunnarbeidene

avatar

Skanska

E-post

Dagens innlegg viser de pågående grunnarbeidene fra et fugleperspektiv. Begge bildene er tatt i uke 20 2018.

Midt i bildet skimtes konturene av byggegropa for hovedbygget, hvor hoveddelene av sprengningsarbeidene nå pågår. Til høyre i bildet er steinfylling for rullebanen (FATO). Snipetjern ligger til venstre i bildet, vest for byggetomta.

Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget. Dette viser påbegynte steinfyllinger for utrykningsvei og vollene rundt treningsområdet.

Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, og vi er godt i rute for oppstart av betongarbeidene i august.

 

4 mai

Status sprengningsarbeider

avatar

Skanska

E-post

Sprengningsarbeidene på Taraldrud startet opp for 1 måned siden, med første salve 4. april. Siden da er det boret nesten 10 000 meter og sprengt ut cirka 35 000 m3 i byggegropa for hovedbygget. 33 salver er skutt.

Det er montert rystelsesmålere for overvåkning av om salvene påvirker omkringliggende konstruksjoner og bygg. Salvene som hittil er skutt ligger godt under grenseverdi. Det som tydeligst kan merkes i omgivelsene når en salve går, er lufttrykket som oppstår når salven skytes. Dette kan merkes som et vindkast i avstander opp til flere hundre meter unna, avhengig av størrelse på salven, terreng, vær og vindretning.

Volumet som hittil er sprengt ut, er cirka halvparten av volumet som skal sprenges for hovedbygget. Når sprengningsarbeidene for hovedbygget er ferdig i begynnelsen av juni, vil arbeidet med sprengning for bl.a. grøfter og andre bygg fortsette inne på tomta, og dette vil pågå ut året. Totalt er det ca. 150 000 m3 som skal sprenges. All sprengstein gjenbrukes i fyllinger og veier på anlegget, det vil si at det ikke er massetransport ut av anlegget.

Har du andre spørsmål om sprengningsarbeidene, eller lurer på noe, kan henvendelsene sendes til post.beredskapssenteret@skanska.no

 

20 april

Status uke 16

avatar

Skanska

E-post

Denne uken startet med besøk av Oppegård Avis, som intervjuet anleggsleder og HMS-rådgiver i prosjektet. Vi tar med et sitat fra intervjuet her: «– Prosjektet går som det skal, og vi har ikke møtt på noen uforutsette hindringer. Det vi hovedsakelig jobber med nå, er sprengning og graving av det som skal bli sentralområdet, hvor landingsplass for helikopter og kontorbygg skal være, forklarer anleggsleder i Skanska, Espen Rudshaug».

Her er et par bilder tatt den siste uten. Bilde 1 viser 100 tonns gravemaskin som laster ut sprengstein til internt gjenbruk i fylling på anlegget. Bilde 2 viser det snart ferdig demonterte Våningshuset, som flyttes til Follo museum for gjenoppbygging.

Ellers vil vi opplyse om at det er planlagt en beredskapsøvelse på Taraldrud onsdag 25. april. Utrykningskjøretøy vil kjøre til og fra anlegget denne dagen, med bakgrunn i en planlagt øvelse i forbindelse med Skanska’s årlige Sikkerhetsuke.

10 april

Arbeidstid i anleggsfasen

avatar

Skanska

E-post

Det har kommet en henvendelse fra en av leserne til bloggen, med spørsmål om hvor sent det hver kveld skal foregå anleggsarbeid på senteret. Skanska vil her redegjøre for planlagt arbeidstid.

I anleggsfasen planlegges hovedtyngden av våre arbeider mandag – fredag 07-20, og lørdag 07-18. Med hovedtyngden av arbeider menes grunnarbeider og betongarbeider som vil kunne medføre anleggsstøy til omgivelsene (f.eks. graving, boring, massetransport og forskalingsarbeid). Sprengningsarbeidene (bl.a. skyting av salver og pigging) foregår 07-19.

Skanska er opptatt av å opprettholde et godt naboforhold i anleggsperioden, og vil tilrettelegge slik at de støyende aktivitetene er innenfor reguleringsbestemmelsenes krav til anleggsstøy og samtidig til minst mulig sjenanse. Det er i utgangspunktet anledning til å ha døgnkontinuerlig drift innenfor reguleringsbestemmelsene, men det er ikke lagt opp til dette.

I tillegg til tidsrommet for hovedtyngden av aktiviteter beskrevet over, vil det unntaksvis kunne forekomme aktivitet på anleggsområdet fra kl 06 og før kl 22, men dette vil være aktiviteter som ikke støyer til omgivelsene (f.eks. betongstøp, rydding, tilrigging).

Tabellen under gir en oversikt over planlagt arbeidstid for anleggsfasen.

Skanska utfører bemannede målinger med håndholdt utstyr for verifikasjon av at anleggsstøy er innenfor kravene. Målinger av aktiviteter i uke 14 og 15 bekrefter dette.

Dersom naboer likevel skulle oppleve sjenerende støy fra anleggsområdet, vil vi gjerne høre om det, slik at vi kan vurdere om det er ytterligere tilrettelegging som er mulig å gjøre. Henvendelsene kan sendes oss via e-post kontoen i denne bloggen.

 

6 april

Ny adkomstvei ferdig

avatar

Skanska

E-post

Denne uken er ny adkomstvei for anleggstrafikk fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret ferdig etablert. Det betyr at Fløisbonnveien ikke lenger vil bli brukt for inn-/uttransport til anlegget. Skanska takker for velvilje fra grunneier og skiløpere i fasen hvor anleggstrafikken kjørte midlertidig i Fløisbonnveien. Etter avtale med grunneier, vil skader på veien bli  utbedret når telen i veien har gått.

23 mars

Oppstart sprengningsarbeid uke 14

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i gjennomføring av anleggsvirksomheten her på bloggen, er sprengningsarbeid blant arbeidene som gjennomføres i første hovedfase, og er planlagt med oppstart i uke 14, dvs. uken etter påske.

Sprengningsarbeidene foregår inne på tomten, og i denne fasen i avstand 4-500 meter til nærmeste turveier langs Fløisbonnveien og Snipeåsen, og 7-800 meter til nærmeste bebyggelse. Arbeidstiden for sprengningsarbeidene er beskrevet her. Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå).

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning? Gå inn på vårt prosjekt under denne linken, og velg «Abonnér på varsling»: http://www.nabovarsling.no/

16 mars

Flytting av verneverdige bygninger

avatar

Skanska

E-post

I byggeprosjektets miljøoppfølgingsplan er det beskrevet at verneverdige bygninger fra tunet på Taraldrud skal flyttes for videre bevaring. Prosjektet har arbeidet med å finne interessenter som kunne ta i mot bygningene, og fant til slutt en løsning som partene anser som svært god: Flytting av bygningene til Follo museum på Seiersten.

Follo museum og Akershus bygningsvernsenter (MiA) stiller med fagkompetanse, og prosjektet bistår i arbeidet med demontering. Bildene er tatt utvendig og innvendig driftsbygningen som trolig er fra 1870-tallet. Her kan man lese mere om bygningene og hva som skjer videre: https://mia.no/follomuseum/taraldrud